2010 m sekretoriatas

Perle Bleue Visage Care Moisturise

Sekretoriatas yra svarbus beveik visose institucijose ir ámonëse, nes jos dëka yra papildomas dokumentø, reikalingø visai organizacijai vykdyti, apyvarta. Sekretoriato veikimas dabar turi bûti suderintas su naujomis komunikacijos formomis, be to, turi bûti laikomasi veiksmingo ir stipraus informacijos srauto reikalavimø.

Sekretoriui interneto programa yra naudingiausias sprendimas, nes jis þymiai padidina knygos efektyvumà su raidëmis. Speciali programinë áranga sekretoriatui gali turëti keletà funkcijø, kurias verta paminëti:• dokumentø áraðai (pvz., Uþsakymai, pasiûlymai, skundai, darbuotojø dokumentai,• korespondencijos registras (gaunamas ir iðeinantis,• pirkimo ir pardavimo sàskaitø registras;• rangovø registras;• Vidiniø kontaktø katalogas,• Elektroninë adresø knyga (su galimybe kreiptis á vokus,• Susitikimø tvarkaraðtis,• laiðkø ir dokumentø raðtai.Remdamasis planu, uþ sekretoriato darbà atsakingas asmuo pirmiausia siûlo greitai surasti kiekvienà medþiagà ir susiraðinëjimà, nes tvarkingi registrai su automatine paieðkos funkcija. Programos dëka padidëja vidaus dokumentø judëjimas pavadinime, kuris tikrai yra labai svarbus ámonëms, turinèioms didelæ darbuotojø grupæ. Dokumentø kûrimas ir didelës korespondencijos siuntimas taip pat nebëra faktas. Ði daugiafunkcinë priemonë gali bûti átraukta á visø kitø prekiø þenklø poreikius ir sekretoriato valdymo priemones. Ir, svarbiausia, dëka dokumentø saugojimo internete, galite þymiai sumaþinti prekës þenkle naudojamo popieriaus kieká ir riðikliø skaièiø.