85 59 b kasos aparatas

Visi mokesèiø mokëtojai, teikiantys paslaugas asmenims, neturintiems verslo, privalo tvarkyti apskaità naudojant fiskalinius árenginius, pvz., Kasos aparatus ar mokesèiø spausdintuvus.

Finansinis kasos aparatas yra árenginiai, kuriø metai paprastai yra naudingi gamyklose, bet ir naujo tipo paslaugø teikëjai, pradedant nuo tinklalapiø, gydytojø.„Posnet“ spausdintuvas yra aiðkus ávairiø tipø verslininkams. Visø pirma jie turi didelius maþmeninës prekybos tinklus, rodanèius net keletà tûkstanèiø áplaukø per dienà.Taèiau pagalvokime, kodël kasos aparatas ðiam tikslui netinka, bet taip pat galëtø tvarkyti didelá pajamø kieká? Sutikimas, taèiau kasos aparatas mums neeksportuos PVM sàskaitos faktûros ir gamyklose, kuriose tokiø árenginiø nëra, jos yra áraðomos rankiniu bûdu, o tai nëra veiksminga ir efektyvi. Jis vis labiau ir labiau pasiryþæs, net ir maþesnës ámonës siekia tokiø sprendimø.Spausdintuvo ásigijimas nëra pigus, jame daugiausia dëmesio skiriama poreikiui ádëti daugiau nei du tûkstanèius graþiø ádëklø, ir reikëtø prisiminti, kad ðis patiekalas, prieðingai nei valiuta, niekada neveikia atskirai. Todël kompiuteris, árengtas geroje pardavimo programoje, yra naudingas jo veikimui, didesnëms iðlaidoms, bet didþiulei naudai. Todël galime stebëti parduodamø produktø iðlaidas spausdinimo gavimo vietoje, o ne kasos aparatø atveju tik po sandëlio programos pardavimo.Renkantis spausdintuvà, bûtina pasirûpinti, kokia prekiø duomenø bazë (PLU kodø skaièius, mûsø prietaisas turi dirbti ir pasirinkti apie 20 procentø didesná nei mums reikia sezono metu, nes pajëgumø negalima padidinti, o dalis mûsø pasirinkimo gali padidëti. Antras svarbus elementas, kurio reikia atkreipti dëmesá, yra kasdien iðduotø pajamø skaièius.

Mes dalijamës spausdintuvais dël kodø dydþio ir iðduotø bilietø:- maþas / neðiojamas - vidutiniðkai 100–150 pajamø per dienà- parduotuvës - skirtos tam tikroms maþmeninës prekybos vietoms, turinèioms daug iðplëstà prekiø bazæ.Ðiuo metu yra prieinami prietaisai, turintys tik popieriaus ritiná klientams, nes kopija yra saugoma elektroniniu bûdu, SD kortelëje.