Apdvietimo efektai png

Visi mums patinka koncertai ar dideli scenos renginiai. Ne tik dël garsios muzikos ar mëgstamø þvaigþdþiø scenoje. Ðviesa suteikia didþiausià poveiká. Kartais nesuvokiame, kaip ðviesos spindesys netgi seka dainuojanèia þvaigþdë, ar prieðingai - jis apðvieèia auditorijà, kuri jà naudoja. Graþi, spalvinga ðviesa suteikia efektà kaip pasakà. Papildomas rezultatas - dûmai, iðleidþiami ið maðinos tinkamu kampu á ðviesos plotà.

Tada priekiniai þibintai veikia visà poveiká, dël kurio mums patinka groþëtis vaizdu. Taigi, ðviestuvø ðviestuvai vaidina svarbø ir galbût svarbiausià vaidmená ávairiuose koncertuose ir eksperimentuose. Jau seniai þinoma, kad regëjimo stimulø dëka daþnai dëmesio skiriama þmogaus dëmesiui. Vykstantys perëjimai per savo akis apdorojami, kad darbuotojai galëtø dþiaugtis naujais dalykais. Apðvietimo proþektoriai naudojami ne tik diskotekose ar giliuose koncertuose. Dël savo naujos konstrukcijos jie bus pritaikyti kampui. Jie gali bûti pakabinti nuo lubø arba sienø kraðtø. Yra turëklø priekiniai þibintai, kuriø prasmë yra taip pat pradëti gráþti á vykstanèio objekto apðvietimo planà. Jø konstrukcija yra aliuminio, todël jie nëra greitai sunaikinami ar perkaitæ. Jie turi ávairiø programø, áskaitant apðvietimà galerijose, kaip foniná vaizdø apðvietimà. Kartais graþi tapyba, todël ne viskas. Þmonës daþnai net nesuvokia, kad tai yra tinkamas meno kûriniø apðvietimas, kuris daro juos dar geresnius nei anksèiau. Todël mûsø konstrukcijos atðvaitai gali sulenkti ir spinduluoti ðviesà kampu. Deja, teigiama, kad jie turi pakabinti ið virðaus ir apðviesti vienà minutæ. Mes galime kainuoti pinigus, kad galëtume nukreipti mûsø pasirinktà kampà.Verta investuoti á dabartiná apðvietimo þanrà. Tai nëra nieko, bet nieko daugiau, negu ðviesa ir spalva, kurià mes matome.