Apskaieiuojant sieno stipruma

Tikslus kroviniø lygio ir tikslo nustatymas yra bûtinas norint iðtirti árangos techninæ bûklæ, medþiagø pasirinkimà, þalos prieþasèiø nustatymà, pakeitimø ir restoranø galimybæ.

Naudodamiesi aukðèiau pateiktais duomenimis, mes naudojame skaitmeninius metodus specifiniam apkrovos lygio nustatymui, ðiuo metu galutinis elementø metodas (FEM.Galutiniø elementø metodas taip pat gali bûti taikomas ir statiniams, ir efektyviems elementams. Dinaminiais klausimais svarbø vaidmená atlieka, pavyzdþiui, apkrovos pokyèiø greitis, trintis ir þiniasklaidos srautai. Objektas taip pat naudoja skaièiavimus, kad nustatytø gedimø ir paþeidimø prieþastis.Tipinës analizës, susijusios su skaièiavimais, daugiausia susijusios su:- átempiø ir átempiø bûklës patikrinimas kritiniø vietoviø charakteristikose, \ t- formos koregavimas, siekiant sumaþinti konstrukcijos intensyvumà, \ t- papildomos þalos, susijusios su jø pelnu operacijoms, patikrinimas, \ t- liejiniø ir srautø modeliavimas.Be to, pasiuntiniø skaièiavimai taip pat prisimena daug platesnæ pozicijà jûrø sektoriuje. Projektuojant plaukiojanèià ar povandeninæ konstrukcijà, iðsami FEM analizë apie jø efektyvumà, áskaitant originalias charakteristikas, sustabdoma su raktu á graþius ir ekonomiðkus sprendimus.Labiausiai ekonomiðkai yra atlikti preliminarià analizæ jau pradiniame projekto etape. Taip bus iðvengta klaidø tolesniame kûrime. Svarbiausias skaièiavimo veiksnys yra patikrinti tiesiogiai suprojektuotos konstrukcijos stiprumà. Tiek apskritai, tiek papildomai jautriuose mazguose. Apskaièiavimai taip pat naudojami nuovargio stiprumui ávertinti.Pastaraisiais metais revoliucija buvo apskaièiuota ir palaipsniui nukreipta nuo vietinio plastifikavimo nepriimtinumo. Kartu su tuo lengviau numatyti ekstremalius klausimus ir apsaugoti galimas vandens katastrofas. Ðiuo metu rengiami standartai, skirti sumaþinti susidûrimo metu padarytà þalà. Didþiulæ paþangà skaièiuojant banknotus inicijavo ES projektai „Harder“ ir „Goals“. Vis labiau populiarëja pieðiniø skaièiavimai.