Atitikties deklaracija

EB atitikties deklaracija yra raðytinis gamintojo (arba ágalioto atstovo pareiðkimas, kad jo gaminys yra Europos Sàjungos iðlygø sinonimas. Ði deklaracija turi bûti susijusi su paèiu ar daugiau gaminiu, kuris yra aiðkiai nurodytas produkto pavadinime arba kode arba yra jo unikali nuoroda. Gamintojas turi atlikti gaminio analizæ ir atlikti pakeitimus, reikalingus direktyvø reikalavimams taikyti.

https://neoproduct.eu/lt/catch-me-patch-me-novatoriskas-budas-numesti-svorio/

Prieð iðduodant atitikties deklaracijà, produktams turi bûti taikomos atitikties ávertinimo procedûros, ir, jei reikia, (nes jis yra ið originaliø reglamentø, ðioms medþiagoms reikia gauti gerus sertifikatus. Atitikties vertinimo procedûra gaunama vykdant konkreèias veiksmø sekas. Ið tikrøjø yra vadinami moduliai ir paprastai vadinami didþiosiomis raidëmis. Ðià sekà pasirenka gamintojas, kuris, tikëtina, atitinka savo pasiûlymuose pateiktus pasiûlymus dël konkretaus produkto. Techniðkai paprastiems produktams seka gali sutapti, bet ið vieno modulio (pvz., A modulis, o labiau paþengusiems produktams tai yra sudëtingos procedûros (pvz., Sëkmingas elektros skaitiklis gamintojas gali pasirinkti modulius B + D, B + F arba H1 . Tada dokumentuojamas veiklos augimas ir produktai. Gamintojas pateikia produktus, kurie turi CE atitikties deklaracijà. Didelis dëmesys kartu su gamintojo atitikties deklaracijos iðdavimu kilo ið paskutinio, kad daroma prielaida, kad gaminys, kuriam buvo parengti dokumentai, atitinka visus esminius reikalavimus ir yra suderinamas su galiojanèiomis taisyklëmis.EB atitikties susitarimuose turëtø bûti pateikta informacija pagal ðià formà (pagal 2004 m. Rugpjûèio 11 d. Infrastruktûros ministro potvarká ið esmës, statybos produktø atitikties deklaravimo metodai ir jø þymëjimo konstrukcijos þenklu metodas:1. Unikalus produkto identifikatorius - numeris XXXX2. Gamintojo vardas, pavardë ir adresas, be to, jei pageidaujama, jo ágaliotasis Europos atstovas3. Uþ ðià atitikties deklaracijà atsako tik gamintojas (arba montuotojas.4. Kas yra deklaracijos objektas - produkto identifikatorius, kuris prireikus atkurs jo istorijà - pridëkite paveikslëlá5. Pirmiau apraðyta ðio pareiðkimo tema atitinka gerus Bendrijos teisës aktus (sàraðas.6. Nuorodos á specifikacijas ar nuotraukas suderintoms taisyklëms, kurioms pateikiama deklaracija7. Jei reikia, áraðykite ásikiðusios notifikuotosios ástaigos duomenis ir iðdavë sertifikatà8. Kita papildoma informacija, tokia kaip: kurio vardu buvo pasiraðytas pavadinimas, iðdavimo data ir vieta, pareigos, pavadinimas ir paraðas.Iðdavus atitikties deklaracijà, gaminys gali pasiekti CE þenklà. Ðio þenklo buvimas ant produkto pakuotës nurodo, kad jis atlieka Europos Sàjungos direktyvø poreiká. Jie kalba apie klausimus, susijusius su sveikata ir aplinkos apsauga, naudojimo saugumu, taip pat nustato pavojus, kuriuos gamintojas turëtø paðalinti. Jei gaminiui taikomas atitikties vertinimas ir jis neturi atitikties deklaracijos, jis negali bûti pateikiamas á rinkà arba iðreikðtas Europos Sàjungos srityje. Deklaracijà paraðo gamintojas arba sëkmingai, jei jis pateikia þinomà vietà uþ Europos Sàjungos ribø - jo ágaliotas Europos atstovas.