Atviro oro tarda

Jis daþnai lanko, kad darbo bute atsirastø kenksmingø dulkiø, iðtirpintø pramoninëse, degimo dujose ar net ore. Tokie terðalai yra kenksmingi þmoniø ir darbuotojø sveikatai tokiose vietose. Kà darote, kad þmonës neturëtø bûti nervingi dël gyvenimo pasekmiø uþterðtoje aplinkoje?

Geriausias sprendimas yra pramoninis dulkiø ðalinimas. Dulkiø ðalinimo procesas, vadinamas „dulkiø iðtraukimu“, leidþia atsikratyti kenksmingø dujø, dulkiø ið darbo aplinkos, kurioje yra tikimybë, kad bus neigiamas poveikis darbuotojø sveikatai.

Dulkiø iðtraukimo sistemos naudojamos pirmiausia ten, kur svarbu tvarkyti darbo vietoje uþterðimà sausomis dulkëmis, smulkiomis dalelëmis, kurias reikia paðalinti. Taigi, technologiniai dulkiø surinkëjai gali bûti energijos, suvirinimo, metalo, maisto ar farmacijos srityse. Dulkiø, kenksmingø sveikatai, metu susidaro gamybos procesai, daþniausiai dël produktø apdorojimo, kai tarp konvejeriø pilamas laisvas medþiagas. Ðiuo metu reikia þinoti, kad kai kurios dulkës yra toksiðkos gyvam organizmui ir jø koncentracija turi bûti sumaþinta darbo prasme, naudojant dulkiø iðtraukimo sistemas.

Siekiant, kad dulkiø iðtraukimo sistemos bûtø efektyviausios, bûtina naudoti vietines petneðos, pritaikytas nuo savaime palaikanèiø ginklø, siurbimo ir karnizo, esanèiø tarðos emisijos centro centre. Privalomas, jis turëtø pasirûpinti reguliariais dulkiø grupiø paðalinimu, kuris veiksmingai uþkerta kelià jø susidarymui ir nusëdimui. Svarbus dalykas taip pat yra sandarumo sandarumas konstrukcijoje, nes bet koks nuotëkis bus naudingas dulkëms iðtraukti ið iðorës, o tai paveiks dulkiø ðalinimo grupes.

Darbuotojø sveikatos labui verta investuoti á pramoniná dulkiø ðalinimà. Ekonominiai árenginiai veiksmingai paðalins visas priemaiðas, galinèias turëti neigiamà poveiká organizmui, kuris keièia darbo efektyvumà. Nereikëtø pamirðti, kad pramoniniai dulkiø ðalinimo árenginiai kartais yra reikalavimai, apibrëþti sveikatos ir saugos taisyklëse ir standartuose. Kas gera, jø naudojimas suteikia daug privalumø, todël verta investuoti ir naudoti tokius sprendimus.