Baltos rankines mados dou

Ðiuolaikiniame ðeðtadienyje vyko naujausias vietos drabuþiø gamintojo kolekcijos ekranas. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo pamatyti, kà dizaineriai paruoðë judamam sezonui. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Gerai suprojektuotas ðou egzistavo siauriausiame taðke ir viskas vyko be jokiø kliûèiø. Ant pavirðiaus galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø darbas apëmë visiðkai lenkiðkus ir lengvus audinius su stipriomis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistai buvo labiausiai judantys erdvûs, spalvingi maxi sijonai pilno nërimo metu. Be jø, jie taip pat dþiaugësi nëriniais, romantiðkomis suknelëmis, taip pat palaidinukais su grioveliais ir siuvinëtais bikinais. Dël rimtø drabuþiø dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su svarbiais þiedais, papuoðtais nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po parodos buvo sukurta graþios vestuviø suknelës aukcionas, kuriam buvo suteikta paskutinë galimybë. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris norëjo likti anonimiðkas. Be to, buvo parduodami keli ávairiausiø kolekcijø drabuþiai. Pajamos, gautos ið paskutinio pardavimo, bus skirtos Lenkijos naðlaièiø namams. Pabrëþtina, kad ámonë mielai remia ávairius gerus ir gerus veiksmus. Jos savininkai jau ne kartà laukë savo gaminiø pardavimo ir, jei pardavimo vieta buvo net zloto apsilankymas gamyklose.Bendrovës atstovas spaudai mums pasakë, kad naujausias kolekcijas pasieks parduotuvës dabar geguþës mënesá. Be to, jis informavo, kad bendrovë planuoja ásteigti internetinæ parduotuvæ, kur kolekcijos bûtø geros, iðskyrus áprastas prekybos vietas.Mûsø paèiø drabuþiø kompanija yra viena didþiausiø drabuþiø gamintojø ðalyje. Kiekviename pasaulyje yra nedaug gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, áskaitant daugumà geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kartais ðis pavadinimas traukia kolekcijas su pagrindiniais lenkø dizaineriais. Ðios kolekcijos turi toká didelá pripaþinimà, kad net prieð paleidþiant parduotuvæ tie, kurie nori pasirodyti ilgose eilëse ryte. Ðios kolekcijos iðëjo tà paèià dienà.Tokio pavadinimo produktai daugelá metø puikiai pripaþásta ir klientus, taip pat ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nepaminëja daugybës gautø atlygiø ir patvirtina, kad rezultatai yra aukðèiausios kokybës.

Perþiûrëti savo parduotuvæ: Haccp vienkartiniai drabuþiai