Esperanza mortadella slicer

Tada pjaustyklë yra maisto tiekimo ástaiga. Yra specialios rûðies gaminiams pritvirtinti pjaustyklës, taip pat universalûs pjaustyklës. Toks pjaustyklë, priskirta & nbsp; á atskirø tipø medþiagas, yra, pavyzdþiui, mësos pjaustyklë arba duonos pjaustyklë.

Þinoma, jûs taip pat galite susitikti su universaliu pjaustytuvu, kuris yra testuojamas tiek duonos, tiek ðaltø gabalø skerdimo metu.Verta bûti tokia áranga paprasta virtuve. Visø pirma, nes tokiø pjaustykliø kainos nëra didelës, jei investuosime á maþiau specializuotà árenginá ir, kaip þinoma, tai nëra naudinga virtuvëje. Naudojant tokià maðinà sutaupoma daug laiko. Pusryèiai paprastai rengiami ryte ir kai akivaizdu, kad ne tiek laiko. Greitesnis bûdas yra ádëti deðrelæ arba duonà á pjaustyklæ, nei nuleisti peiliu, kuris paprastai nëra nemalonus arba pritaikytas ðiai maisto produktø rûðiai. Daug þmoniø, nes jie neturi tokio árankio namuose, atsisako viso duonos supirkimo. Jie gali bûti paruoðti duonai. Taèiau reikia prisiminti, kad ði duona visada yra maþiau ðvieþi nei visa. Perkant visà duonà, mes galime á jà áeiti á kepyklà tiesiai ið orkaitës.Ypaè svarbu tai, kad tokiu pjaustytuvu galite savarankiðkai reguliuoti supjaustytø gabalø plotá. Mes taip pat esame ásitikinæ, kad vienetai tikrai iðeina ið vienodo ilgio. Pjovimas su reguliuotu peiliu vargu ar galime stovëti ant paskutinio. Daþniausiai elementai yra platesni vienintelëse vietose, kitose siauresniose ir tuo paèiu metu jie neatsiranda tokio storio, kurá norëtume gauti. Itin svarbu tai, kad ðis pjaustyklë yra labai ekonomiðkas. Deja, yra tam tikra specializuota áranga, kuria instrukcija yra pageidautina, nes kitaip mes neþinome, kà daryti su ðiuo metu. Matydamas toká prietaisà, mes ið karto atspëstame, kaip tai veikia. Mums nereikia treèiøjø ðaliø instrukcijø ar pagalbos. Papildomi mygtukai, pvz., Pjovimo storis, jau yra tiksliai apraðyti atskiruose pjaustyklëse.Kaip tai gali bûti, tokia pjaustyklë yra super sveika sistema, palengvinanti virtuvës veikimà. Verta turëti toká patiekalà ir iðlaikyti tvarkà bei nervus.