Fagor pjoviklis

Sunkiø sûriø ar barø pjaustymas yra naudingas seniems virëjams. Reguliarus duonos vartotojas daþnai naudoja dabartiná taðkà. Vienas gabalas iðeis per storas, kitas per maþas ... Kiekvienas supranta ðá faktà. Svarbu greitai iðspræsti vestuves. Kad mes norëtume, kad sumuðtiniai, kaip profesionalus virëjas, bûtø jûsø virtuvëje, tikrai reikia rasti ðalto mësos ir sûrio pjaustytuvà.

Kai pjaustoma ant pjaustyklës, mes galime já supjaustyti tik tam, kad bûtø supjaustytas mums tinkamas kumpio ar sûrio gabalas. Tiesiog nustatykite pjaustytuvus. Paprastai standartinë skalë pasiekia iki 16 mm. Taigi tai yra labai patogu ir greièiausiai maþiau varginantis ar daug laiko reikalaujantis, kaip ir paprasto virtuvës peilio pjovimo sëkmë.Jau rinkoje yra labai ávairiø rûðiø pjaustyklës. Kad nuspræstume pirkti tokià árangà, turëtume gràþinti nuomonæ kelioms dalims. Absoliutus prioritetas yra visiðkai saugus. Kad mûsø pjaustytuvas turëtø bûti saugus, kad bûtø specialios neslidþios pëdos. Jø dëka uþtikrinsime, kad pjovimo metu maðina sëdi bute ir nesikels, o tai gali kelti grësmæ ástrigti ar rimtesnæ þaizdà. Taip pat turëtø bûti tinkami apvalkalai, kad mûsø pirðtai bûtø tikri. Yra svarbus ir ájungimo ir iðjungimo mygtukas. Taèiau saugai, po apdailos, verta iðjungti árangà.Taip pat svarbu, ið kuriø buvo atlikti dokumentai. Mes galime patenkinti pjaustytuvø pasiûlymus, kurie yra paruoðti nerûdijanèio plieno ar aliuminio árodymui. Taip pat yra didelis, kà gauna kiti pjaustytuvai, arba yra plastiko ar metalo.Pjaustytuvai taip pat gali skirtis priklausomai nuo papildomø gamintojø. Ir ið tikrøjø, modelis apima sàmoningà peiliø galandiklá, siurblio taurelius skaitikliui, nukrypimo koregavimà sudaro patogesnis pjovimas arba padëklas, ant kurio supjaustyti grieþinëliai.Dël tikslo mes galime atkreipti dëmesá á pjaustytuvo iðvaizdà. Jie yra prieinami daugelyje atspalviø ir iðvaizdø, todël jûs tikrai galite ásitaisyti á virtuvës virtuvæ.