Fiskalinis kasos aparatas

In vitro (apvaisinimas in vitro daugiausia yra paskutinë iðeitis poroms, kurios kreipiasi dël vaiko. Tai lëtas ir átemptas procesas, taèiau daugelis laimingø porø, naudodamos ðá metodà, gali þaisti su norimu palikuoniu, net jei kiti metodai pasirodë esà nepatikimi. Gydymas skaièiuojamas spermos su kiauðiniu prijungimu laboratorinëmis sàlygomis, ne moters kûno.

https://neoproduct.eu/lt/money-amulet-unikalus-budas-turtai-ir-pritraukti-laime/

Chirurgijos indikacijos gali bûti tiek partnerio (sumaþëjusiø spermos parametrø, tiek pateliø (kiauðintakiø obstrukcija, nesugebëjimas ovuliacija. Daþnas in vitro apvaisinimo rodiklis yra idiopatinis nevaisingumas, kurio prieþastys neþinomos. Prieð atliekant in vitro, pacientas turi atitikti laboratorinio tyrimo rinkiná ir spermos tyrimo partnerá. Be to, bûsimi tëvai turi iðreikðti raðtiðkà sutartá. Kitas þingsnis yra moters hormoninë (farmakologinë stimuliacija, siekiant padidinti brandþiø oocitø skaièiø. Narkotikus ir jø dozæ tiria specialistas, kartu su ankstesniø paciento tyrimø rezultatais. Kità kartà gausite moters kiauðiniø làsteles specialisto nurodytame pavadinime. Procedûra atliekama pagal bendràjà anestezijà ir trunka keletà minuèiø. Jis susideda ið matomø pûsleliø pûtimo abiejose kiauðidëse, siekiant gauti folikuliná skystá, turintá oocitø. Tuo paèiu metu paciento partneris praneða apie spermos suteikimà (prieð kelias dienas bûtina iðsaugoti seksualinæ abstinencijà. Antrasis þingsnis yra surenkamø oocitø prijungimas prie spermos laboratorinëmis sàlygomis. Ðiame procese susiformavæ embrionai yra ásikûræ inkubatoriuje, kuriame yra idealios jø augimo sàlygos. Po keliø dienø jos yra dedamos ant paciento gimdos plonu kateteriu. Ði metodo bûsena nëra stipri, todël nereikia anestezijos. Po embrionø perkëlimo pacientas turëtø sumaþinti fiziná aktyvumà (reikia trumpos seksualinës abstinencijos ir pagerinti taikø gyvenimo bûdà. Po deðimties dienø jis privalo praneðti klinikai, kad apimtø biocheminá nëðtumà. Penktà savaitæ po procedûros rekomenduojama paruoðti ultragarsà, patvirtinantá nëðtumà. Gedimo atveju galima pakartoti procedûrà naudodami paruoðtus rezervinius embrionus. Pagal naujausius tyrimus in vitro veiksmingumas yra apie 40%. Ðis gydymas yra paskutinis patarimas nesëkmingoms poroms, kurios kreipiasi dël vaiko.