Gavimas arba saskaita faktura

Mes daþnai girdime apie darbà, kuriuo siekiama supaþindinti þmones su bûtinybe paðalinti ið parduotuvës gavimà. Ir vidutiniam duonos valgytojui ðis kvitas ar jo defektas nëra maþiausiai svarbûs. Galø gale, jis sumokës tà paèià sumà uþ apsipirkimà, neatsiþvelgiant á tai, ar jis priims èeká, ar ne. Taèiau ði kita dalis, t. Y. Pardavëjas, arba faktiðkai parduotuvës savininkas, yra didelis skirtumas. Kvito iðdavimas reiðkia, kad kliento pirkimas atliekamas su iþdo pavadinimu.

Pareiga iðduoti kvitusIr jei ðis kvitas neiðduodamas, jis tai sutaupys, nes jis negalës iðspræsti savo dabartinio pirkimo ir visi pinigai, kuriuos vartotojas iðleidþia, pasieks savo kiðenæ. Ðis naujas kelias nëra teisëtas ir didelis. Todël privaloma, kad parduotuvëje esantis kasos aparatas bûtø árengtas. Apskritai visi naudotojø pirkimai turëtø bûti atliekami á paskutiná kasos aparatà ir klientui reikia iðduoti kvità. Gali atsitikti taip, kad apsipirkimo verslas bus kontroliuojamas ið finansinës antraðtës, nepateikiant tuo paèiu metu, o sezono metu, jei neiðduosime kvito, ar dar blogiau, mes neperkame pirkimø ið karto dël grynøjø pinigø bus laikomos rimtomis problemomis. Grasina ta paèia daug dideliø finansiniø baudø, bet ne parduotuvës savininkui, bet ir pardavëjui. Todël turëtumëte, kad, priimant statymà, mus domina pareiga sumokëti sumà, net jei savininkas buvo mirtinas ir reikalingas kitaip. Patikrinimo atveju pardavëjas bus atsakingas uþ blogà elgesá.

Spartanol

Mokesèiø vengimasDarant prielaidà, kad ði parduotuvë, jûs turëtumëte þinoti, kad jis turi gauti fiskaliná skaitiklá. Grynøjø pinigø kasos aparatas ið tikrøjø yra bûtinas, kaip mûsø siûloma medþiaga. Be to, kaip ir be antros parduotuvës, to negalite sau leisti. Kuo maþiau áplaukos uþregistruotos konkreèioje parduotuvëje, tuo tikriau parduotuvës pajamos, ir kas ta pati uþ tai mokama. Todël visada yra paaiðkinimas, kaip trûksta sulankstytø pajamø. Mokesèiai moka visiems ir viskas skaièiuojama pagal mokesèiø antraðtæ. Taigi mokesèiai uþ uþdarbá nëra tokie dideli, kaip ir galimas bausmës uþ piniginiø kasø apmokestinimà. Tai tikrai didelës baudos, todël tai nëra verta rizikuoti. Mes galime daug daugiau iðleisti paskutiniam, o ne prisiimti mokestá.

Geros kasos pasirinkimasSvarbiausia yra tai, kad kasos aparatas turi teisæ á savo parduotuvæ, nes kasos aparatø pasirinkimas yra didelis. Yra ávairiø fiskaliniø kasos aparatø. Mes renkamës teisingà, atsiþvelgiant á parduotuvës modelá ir kieká. Ðis verslas atrodys labai panaðus á pardavëjus, yra daug kasos aparatø, taigi ir toli toli kasos aparatai. Norint rasti tinkamà fiskaliná prietaisà, verta ieðkoti ávairiø nuomoniø internete, ávesdami paieðkos slaptaþodþio „kasos parduotuvë“.