Gdansko anglo kalbos mokytojas

Daugelis þmoniø vertëjo profesijà sieja su ávairiø tekstø, knygø ar dokumentø vertimais, taèiau vaidmuo profesijoje taip pat apsiriboja specifiniu vertimo þodþiu poreikiu. Vertëjas, norëdamas atlikti savo darbà tokiu bûdu, turëtø turëti didelæ kalbø kompetencijà ir gilias þinias apie savo pramonës ðakø dydá ir nuolat pabrëþti savo sugebëjimus saviugdos bûdu.

Taèiau daugelis specialistø rengia ir raðtu, ir þodþiu, jø specifiðkumas yra labai neáprasta, ir galima teigti, kad abiejø vertëjø þodþiu vertëjas atlieka dvi atskiras profesijas.Verta paminëti vertimus þodþiu ir raðtu. Raðytiniai vertimai gali uþtrukti ilgiau, jø detalës ir tikras ðaltinio teksto ðaltinis yra svarbûs. Þinoma, rengiant tiksliná tekstà taip pat yra galimybë daþnai vartoti þodynus, kad jame bûtø didþiausias privalumas. Praktiðkai vertëjas yra svarbus refleksas, gebëjimas ið karto iðversti iðgirsti kalbà, suprasti ir ðvelniai klausytis kalbëtojo. Ágyti þiniø, leidþianèiø atlikti gerus vertimus þodþiu, yra sunku, reikia ilgø metø darbo ir asmens, norinèio ágyti visus profesionalo atributus, jausmas. Dabartinës profesijos ágûdþiai yra labai svarbûs, nes vertimo kokybë priklauso nuo vertëjo þinios ir jo þinios apie ramià ir patikimà viso kalbanèio asmens pareiðkimo interpretacijà.Vertëjai þodþiu ir verslo susitikimø metu taip pat siûlomi konferencijose ir delegacijose. Vertëjo darbo apimtis yra labai didelë. Ði profesija visuomet siejama su profesinës informacijos teikimu visose srityse, todël, be kalbø kompetencijos, geras vertëjas turëtø turëti galimybæ bent vienà dalykà atskirti nuo kalbø.