Gesinimo medthiagos

Vandens garai yra áprasta gesinimo medþiaga. Jis reguliuojamas tik uþdarose maþos kubo erdvëse. Garø naudojimas gesinimui gamtinëse patalpose nesuteikia laukiamø rezultatø. Garai yra nedideli, geri svoriai, taip pat ir atviroje erdvëje, nes nesiekia tinkamos gesintuvo koncentracijos.

Pateikiamas vandens garø naudojimas butuose, kuriø talpa ne didesnë kaip 500-520 m3. Jie turëtø gyventi uþdaroje patalpoje. Bet koks nuotëkis sumaþins garø slopinimo efektyvumà.Daþniausiai vandens garai yra susijæ su gaisrø gesinimu, kuris gali atsirasti medienos dþiovinimo patalpose, degiø medþiagø saugyklose, laivuose, naftos produktø siurbimu, vietose su vulkanizavimo katilais arba rektifikavimo kolonëlëmis.Garas, kaip gaisro gesinimo metodas, tikrai bus pritaikytas gesinti kietø kûnø, kurie pastovioje temperatûroje neveikia su vandeniu, gaisrus. Tai nëra teigiamas ir vandens garø panaudojimas gaisrams gesinti, jei degimo medþiagos, siejamos su garais, bus sunaikintos.Vandens garø panaudojimas gaisrams gesinti sumaþina deguonies koncentracijà á bûsenà, kurioje sunku rûkyti. Garas iðgarina degias dujas degimo erdvëje.Efektyviausias ir naudingiausias yra gaisrø gesinimas su soèiu garu, kuris nukreipiamas á 6 iki 8 atmosferø slëgá.Garas kaip garo gaisro gesinimo metodas gali bûti pateikiamas tik paskutinëse vietose, kur uþtikrinama, kad darbuotojai jø neiðleidþia. Tikrojo gaisro gesinimo spaudimo nuomone, pora gali kelti pavojø sveikatai ir netgi bûti þmogumi.