In vitro laukiant kudikio

Hallu MotionHallu Motion Veiksmingas būdas atsikratyti haluks be chirurgijos

In vitro apvaisinimas apima kiauðiniø làsteliø ir spermos deriná uþ moters kûno. Perkeliant in vitro jie gali naudoti porà, nesvarbu, ar jie yra vedæ, ar neoficialiuose klubuose.Indikacijos in vitro yra:1. sumaþëjæ spermos parametrai (nepriklausomai nuo bazës, \ t2. nesugebëjimas sukelti ovuliacijà;3. kiauðintakiø obstrukcija, \ t4. endometriozë,5 nesugebëjimas naudoti ávairias pagalbinës reprodukcijos formas, \ t6. nesugebëjimas nustatyti nevaisingumo prieþastys.Viena ið subtiliausiø nevaisingumo klinikø Lenkijoje yra Krokuvos klinika in vitro.Gydymo kursas suskirstytas á kelias eilutes.Pirmasis apsilankymas abiem partneriams yra tikslus, todël turi bûti parengtas pilnas nevaisingumo gydymo medicininis dokumentas. Tokio vizito metu atliekamas medicininis klausimynas ir moters tyrimas. Vyras gauna iðsamià paieðkà.Dël naujø apsilankymø gydytojas, remdamasis tyrimø rezultatais, pasirenka in vitro apvaisinimo metodà. Jei tai reikalauja dabartinës bylos, ji uþsako kità detalø kursà.Tolesnëje dalyje asmuo turi atlikti hormoninæ stimuliacijà. Projektas yra padidinti brandþiø oocitø skaièiø. Gydytojas nurodo ultragarsà ir tikrinimà, o ðiø produktø turinys lemia vëþio in vitro apvaisinimo datà.Nurodytu laiku pacientas atsiduria centrinëje klinikoje. Anestezijos metu tai yra apie 15 minuèiø. Partneris vis dar klinikoje praneða apie planà paaukoti spermà specialiai paruoðtoje klinikoje.Laboratorijoje ðeðios ið surinktø kiauðiniø làsteliø yra susijusios su sperma. Tokiu bûdu atsiranda embrionai.Træðtos oocitai pateikiami inkubatoriuje, kur sàlygos yra palankios.Vienas ar du embrionai yra pritaikyti træðimui ir yra pagaminti á gimdos ertmæ, kad jie galëtø ten ásikurti.Po apvaisinimo pacientas turi gyventi ramiai. Seksualinis susilaikymas rekomenduojamas, kol bus baigti nëðtumo testai. Po 12 dienø pacientas yra klinikoje kaip bandymas nustatyti HCG lygá, kuris patvirtina nëðtumà.