Interneto saskaito fakturo idradymo programa

Mûsø rinkoje yra didelë konkurencija dël sàskaitø faktûrø iðraðymo programø. Rinkoje siûlomos nemokamos ir bandomosios programos, áskaitant mokëtinas sumas. Ðiandieniniame straipsnyje aptarsiu likusià pusæ programø, kurios matomos nemokamai. Pirmoji ið ðiandien aptartø idëjø yra PVM sàskaitø faktûrø programa „Draco“.

Ði programa taip pat naudojama pardavimo dokumentams áraðyti á paslaugø ir komerciniø paslaugø biurus. Deja, ðio katalogo trûkumas yra kelias á sandëlio valdymà. Programoje yra daug kitø naudingø funkcijø. Todël yra PVM sàskaitø faktûrø ir pardavimo dokumentø koregavimas, KP mokëjimai ir KW mokëjimai, grynøjø pinigø ataskaitos, palûkanø ir palûkanø dokumentai, mokëjimo sàskaitos ir papildomai tvarkomi naudotojø ir naudotojø failai, áskaitant visø formø pervedimus, áskaitant grafines ataskaitas. Ágyvendinus sàskaitø numeriø skaièiavimo metodo apibrëþimo funkcijà, taip pat jø teikimas per savo komentarus, sauganèius áraðus, sustabdomas daug lengviau, nei sukuriama profesija programø, kurios nesiûlo ðios funkcijos, atveju. Kita Draco sàskaitø faktûrø iðraðymo programos liga yra ádiegtos kasos paslaugos trûkumas. PVM sàskaitos faktûros programinë áranga yra ir yra puikiai apraðyta kartu su vairuotojo vadovu. Sàskaitø iðraðymo programa yra naudinga dviem versijomis. Pagrindiniame, kuris yra laisvas, po mokymosi randame nedaug funkcijø, su kuriomis galime suþinoti, ar visa ðios idëjos ávairovë bus tinkama mums. Taip nëra nieko, kas neleidþia jums pasirinkti programinës árangos ið uþsienio gamintojø sàskaitø faktûrø iðraðymo programø. Drakos ir PVM sàskaitø faktûrø programà ávertino didelë vartotojø grupë. Matoma visuose interneto portalø tepaluose su planais, programinë áranga þaidþia su nepalenkiamu klientø susidomëjimu. Interneto portaluose galima rasti nemokamà ðios programinës árangos grupæ, kuri jau buvo atsisiøsta ðeðiasdeðimt ðeðis tûkstanèius kartø!