Jaunas alexis pjaustytuvas

Atex mokymas arba mokymo apimtis yra apraðyta ir atitinka tam tikro vieneto ar organizacijos poreikius. Toliau pateikiamame sàraðe pateikiami svarbiausi klausimai, kuriais remiantis parengiamas galutinis mokymo planas. Ðis sàraðas, jei reikia, gali bûti iðplëstas, átraukiant papildomus klausimus.

Atex mokymas apima:teisiniai pagrindai kartu su sprogstamumu: ATEX direktyva 137 ir nacionalinis reguliavimas,ATEX95 direktyva ir nacionalinis reguliavimas; & nbsp; abiejø ATEX137 ir ATEX95 direktyvø tarpusavio santykiai,teisinës prieþastys, susijusios su prieðgaisrine sauga: Vidaus reikalø ir administracijos ministerijos 2010 m. birþelio 7 d. potvarkis dël patalpø, statybos darbø ir vietø prieðgaisrinës apsaugos; abipusë informacija su ATEX137 taisykle,svarbios sprogimo pavojaus zonø vertinimo ir nustatymo taisyklës; ekstremaliø dujø, skystø ir dulkiø garø parametrø tinkamumo ávertinimas, \ telektrostatinis áþeminimas - svorio sunkumas, modeliai ir papildomi technologiniai sprendimai, \ tpramonëje naudojamos sprogimo apsaugos rûðys ir pagrindinës jø pasirinkimo taisyklës; pagrindinës proceso árenginiø apsaugos nuo sprogimo pavojaus taisyklës, \ tvienetiniai pavyzdþiai, iliustruojantys atskirø apsaugos nuo sprogimo sistemø naudojimà, \ tsvarbios saugaus daiktø eksploatavimo ir maðinø naudojimo sprogimo pavojaus vietose taisyklës, \ tsektoriaus sprogimø pavyzdþiai, \ tventiliacijos laipsnis ir prieinamumas bei sprogimo pavojaus zonos diapazonas, árodant dujø árenginius, vandenilá, propano-butano dujas, acetilenà; akumuliatoriø ákrovimo taðkai, cheminiø medþiagø saugojimo spintos;elektrinës maðinos sprogimo pavojaus zonose - bendrosios átaisø montavimo gairës,pavojingo nesëkmës grësmë pramonëje; atrinkti sunkumai, susijæ su saugojimu, dulkiø ðalinimu, angliø tvarkymo sistemomis elektrinëse, su sprogimo palengvinimo sistemos naudojimu susijæ apribojimai, \ tbiomasës linijomis.