Kabelio ekrano atheminimas

Elektrostatinis áþeminimas yra elektrostatinis áþeminimas, naudojamas transporto ir visø rûðiø degiuose skysèiuose, milteliuose ir dujose. Aukðtas elektrostatinis áþeminimas riboja ávairiø rûðiø degiø medþiagø sprogimo ar uþsidegimo rizikà, jei sëkmë bus sëkminga. Nekontroliuojamas tirpalas gali uþsidegti skysèio ir dujø miðiniu ir tuo paèiu sprogimu.

Þinoma, galima paðalinti savaiminio uþsidegimo ir sprogimo pavojø. Norint transportuoti konstrukcijas, turëtø bûti didelis áþeminimas arba kontroliuojamas elektrostatiniø krûviø iðleidimas. Tokio tipo elektrostatinis áþeminimas labai sumaþins transportuojamø degiø medþiagø sprogimo rizikà. Ðis paprasto áþeminimo modelis atliekamas nuo áþeminimo spaustuko taip pat ið kabelio. Áþeminimo laidai pasiþymi maþu elektros atsparumu ir dideliu atsparumu mechaniniams paþeidimams. Þinoma, galite naudoti subtilesnæ áþeminimo sistemà, kurioje yra apsaugos sistema, kuri perkelia arba iðleidþia gaminá tik tada, kai þemë tinkamai prijungta.Ar tikrai ásitikinote, kada taikomas ðis áþeminimo tipas? Daþniausiai jie ðvenèiami pakrovant ir iðkraunant geleþinkelio ir keliø tanklaivius, cisternas, statines ir, pavyzdþiui, proceso árengimo komponentus. Dël sprogimo pavojaus taip pat kyla ávairiø rûðiø degiø medþiagø maiðymas ir purðkimas arba siurbimas. Interferenciniø degimo medþiagø metu elektriniai krûviai susidaro kontaktuojant arba atskiriant molekules. Kur atsiranda elektrostatinis krûvis ir kuris yra gaminamas degiø medþiagø asociacijoje, jis gráþta prie grësmës atsiradimo. Pagrindinis apsaugos nuo elektrostatinio iðkrovimo principas neabejotinai yra geras spaustukas ir tinkamai suderintas kabelis, suteikiantis galimybæ atlikti elektros ákrovimà áþeminimo tikslais.Tuomet labai svarbu, kad þemëje naudojami spaustuvai ir kabeliai bûtø labai ribojanèios, nukreiptos á bandymø galimybes. Ðiuo metu geriausi rezultatai yra geriausi sistemos áþeminimo tipai.