Kaseeio aptarnavimas

Kasos aparatas galioja beveik visose parduotuvëse, o prekiø pardavimas be kvito neatitinka prielaidos - tai tikriausiai tik mugëse ir mugëje. Ir daþnai ir ten pardavëjas turi neðiojamà kasos aparatà.Kasos yra viena svetainë pardavëjui, gydymo á pardavimø statistikà, naujas - klientas, kuris, dëka ðio árenginio gauna gavimo pirkimo patvirtinimà perspektyvos. Jei suvokia gedimà, tai bilietas suteikia jam teisæ reikalauti. Parduotuvës savininkas per já suteiks tvirtà, kad þmonës ne apgauti, o valstybë - kad verslininkas moka PVM, kaina pasirodo jokiø áplaukø. Tai tik keletas ið kasos privalumø, taèiau yra daug saugus: POSNET kasos palengvina gyvenimà verslininkams.

Kasos aparatai - amerikietis XIX a

Taigi nuo pat pradþiø JAV buvo verslumo lopðys, kur dràsiau pristatë save ir vis dar gali uþdirbti milijonus. Ðûkis „ið kilimëlio á milijonieriø“ nëra tuðèias: sunkûs ir iðradingi þmonës gali skleisti savo sparnus. James Jacob Ritty taip pat buvo toks atstovas. Bûdamas keliø barø savininku, jis turëjo bûti budrus ir neturëjo pasitikëjimo lenkø darbuotojais. Na, ar ne, jis paskatino jo iðradingumà ir sukûrë savo atsiskaitymo maðinà. Pirmasis kasos aparatas, vëliau já pavadino „nekontroliuojamu kasininku“, árengë save ið didelio laikrodþio ir stalèiaus, o pradþioje jis garsiai skambëjo. Varpas jums pasakys apie sandorá, parduotuvës savininkas galëtø greitai pamatyti, ar kasininkas pavogë. Kad neturtingam pardavëjui nebuvo tobula, kad bosas atrodë taip ranka, taèiau iðradimo dëka jis galëjo iðvengti neteisëtø kaltinimø. Pirmasis kasos aparatas buvo daug dekoratyvesnis, daug didesnis nei kukliai atrodantys prietaisai - ðiandieniniai kasos aparatai yra ávairesni ir efektyvesni.