Kasos aparatas kaip fiskalinis spausdintuvas

2015 m. Dël Finansø ministerijos labai sumaþëjo mokesèiø mokëtojø, turinèiø vëlavimà registruoti pardavimus naudojant áraðymo árenginius, skaièius. Tai reiðkia, kad kasos aparatas arba fiskalinis spausdintuvas yra bûtinas pirkimas beveik visiems verslo kampanijos vykdytojams.

Nuo keleriø metø palaipsniui pradedami taikyti nauji teisës aktai, 2016 m. Niekas nepasikeitë, taèiau 20 000 tûkst.Taigi, kà pasirinkti, kuris patiekalas bus matomas jûsø paèioje ámonëje? Koks skirtumas tarp spausdintuvo ir kasos aparato?Kasos aparatas yra maþmeninës prekybos valdymo priedas, kurio iðleidimas yra mokesèiø áplaukø statyba. Jis visada veikia silpnose ir paprastose parduotuvëse, taèiau jis taip pat veikia daugelyje institucijø. Þinoma, ðiø ástaigø bûdai yra skirtingi, pvz., Neðiojamieji (apdorojant baterijas, kurie galioja butuose, kuriuose yra elektros energijos tiekimo spragø, o moterys daþnai plëtoja savo verslo vaidmená kliento gamykloje. Tokioje mokykloje gali bûti ávairiø paslaugø teikëjø, pvz., Remonto dirbtuvës, pardavëjai nuo durø iki durø ir net advokatai. Kasos aparatø privalumas yra maþesnës pirkimo iðlaidos nei spausdintuvai, ir, þinoma, tai, kad já turi valdyti tik pardavëjas.„Novitus“ fiskalinis spausdintuvas naudojamas pajamoms, gautoms pardavus ir iðduodant pajamas, raðyti. Taèiau paskutinis skirtumas yra tas, kad jis negali bûti atliekamas pats, jis turi dirbti su kompiuteriu su gera pardavimo programa. Ðis sprendimas yra ypaè svarbus filialams, turintiems didelæ rinkos bazæ ir jau aprûpinti kompiuteriais, suprojektuotais pardavimo programinëje árangoje, pvz., PVM sàskaitø faktûrø iðraðymui. Spausdintuvo prijungimas suteikia jums galimybæ ne tik spausdinti kvitus ar sàskaitas, bet taip pat leidþia automatiðkai iðleisti prekes (jau kvito iðdavimo metu. Kitas privalumas, kurá turi ðis árenginys, yra galimybë perþiûrëti prekiø sandëliavimo laikotarpius (per pardavimo programà ir ávairiø nuolaidø naudojimà, pvz., „Pirkti du vertæ“. Spausdintuvø trûkumai yra bûtent didelë pirkimo vertë ir bûtinas bendradarbiavimas su kompiuteriu.