Kasos aparatas

2015 m. Sausio 1 d. Buvo priimtas ástatymas, kuriuo siekiama iðlaikyti ástatymà, kuris vis dar sumaþino tø verslininkø, kurie neprivalo registruoti savo sandoriø fiskalinei sumai, skaièiø. Jei negavote kasos iki ðios valandos - dabar jis gali pasikeisti. Ðiek tiek daugiau, tai reiðkia, kad daugelis finansiniø veiklà vykdanèiø þmoniø bus priversti pirkti kasos aparatà. Kadangi kiekvienos ámonës biudþete yra rimtø iðlaidø, verta patikrinti sistemà, kurioje galite gauti kompensacijà uþ toká pirkimà.

- Visi verslininkai, pirkæ kasos aparatus ir registruodami savo pardavimà, privalo kreiptis dël patirtø iðlaidø kompensavimo. Norint kreiptis dël tokio gràþinimo, turi bûti atlikti tam tikri formalumai. Pagal ástatymà 90% pirkimo kainos gali bûti susigràþintos, be PVM, taèiau ði vertë negali virðyti 700 PLN. Be abejo, galimybë gauti gràþinimà yra ádomi informacija bet kuriam verslininkui, kuris nemëgsta iðmesti pinigø.

- Negalime pamirðti, kad mokesèiø inspekcijai buvo iðsiøstas specialus praneðimas, kuriame nuspræstume panaudotø finansiniø lëðø sumà ir nurodysime jø adresus. Jûs taip pat turite gràþinti tikslià datà, kai pradëjome registruoti pardavimus tam tikrame kasoje. Ðis dokumentas yra dabartinis ir mes negalime prarasti apie já.

Norëdami gauti pinigø uþ kasos pirkimà, turime turëti pirkimo sertifikatà. Vienà deklaracijà galime praðyti gràþinti vienà kartà. Jei turime visus klausimus, susijusius su paskutiniuoju, kuriame norite kreiptis dël gràþinamosios iðmokos, mes surasime daug informacijos internete - èia yra daug tekstø uþ ðià medþiagà. Þinoma, mes ne originalûs þmonës, kuriems bûtinybë pirkti finansø ástaigà yra visiðkai naujas groþis. Taèiau dëka patyrusiø specialistø pagalbos, ne tik galësime nusipirkti reikiamus pinigus, bet taip pat galësime gauti kompensacijà uþ iðlaidas, susijusias su pirkimu.

Kur ásigyti kasos? Fiskalinio árenginio ásigijimas taip pat gali bûti atliekamas elektroninëje prekyboje, o didelëse institucijose. Tegul kambarys yra ágaliotas platintojas ir taip pat teikia paslaugas.