Kasos aparato mokslas

Galima atskleisti, kad þmogus gaus didelæ finansinæ baudà, nes jis neþinojo, kad jis turëjo saugoti kasoje.Dabar reikia ádiegti fiskaliná árenginá novitus deon e & nbsp; tiems mokesèiø mokëtojams, kuriø apyvarta virðys 20 000 PLN. Tai yra gerokai maþesnë apyvarta nei pastaraisiais metais, o Finansø ministerija paskutiná kartà apribos ðià taisyklæ, sukurdama naujà prekybos sàraðà, kuriame prekiautojai turëtø ádiegti kasos aparatus prieð pirmà pardavimà. Ðiuo metu kiekviename biure ir dirbtuvëje turi bûti privalomas kasos aparatas. & Nbsp; nepavyko & nbsp; fiskalinio kasos aparato atveju, nes neturime rezervinio fiskalinio kasos - pardavimai turëtø bûti atidþiai nutraukti.

Jei mokesèiø mokëtojas neturi kasos ir yra atsakingas uþ tai, jis bus nubaustas iki 240 dienos tarifø uþ „knygos“ nevykdymà. Dar blogiau yra tai, kad jums bus atimta teisë atskaityti arba gràþinti PVM 90% grynosios pirkimo kainos ir atimta teisë atskaityti 30% pirkimo mokesèio per ne grynuosius pinigus, o 240 kartø per dienà mokesèiø mokëtojas taip pat gaus uþ nepatikimà knygos laikymà. Be to, jei mokesèiø mokëtojas nerodo ðio sandorio PVM sutartyje, jis taip pat bus baudþiamas iki 720 dienø tarifø, laisvës atëmimu iki 2 metø arba abiem.Jei mokesèiø mokëtojo veikla yra susijusi su daugeliu transporto paslaugø, skystø dujø paskirstymo, puslapiø pardavimo transporto priemonëms, priklauso nuo televizijos ar radijo ryðio árangos tiekimo ir visos kameros dalys - mokesèiø mokëtojas turi prisiminti kasos aparatà. Tas pats pasakytina ir tuomet, kai jis sustabdomas tiekiant brangiøjø metalø gaminius, pristatant kompiuterinius duomenis, arba pradedant naudoti ar parduodant prekes. Pareiga nesukelti metiniø pajamø taip pat taikoma parduodant tabako gaminius ir alkoholinius gërimus, neatsiþvelgiant á PKWIU árodymus su visomis iðimtimis. Einamaisiais metais bus atsisakyta atsistatydinimo ið verslininkø, teikianèiø paslaugas þmonëms, kurie nevykdo verslo ir vienkartiniø ûkininkø, kasos. Su sàlyga, kad visa mokesèiø mokëtojo iðmoka yra dokumentuojama su sàskaita, nurodanèia gavëjà. Taip pat bilietø pardavimas ir keleiviø veþimo vietø rezervavimas, kai panaði veikla buvo parengta paðtu, banke ar ástaigoje. Dabar tie mokesèiø mokëtojai, kurie 2015 m. Vykdo ðias akcijas, privalo naudoti kasos aparatus, virðydami subjektyvià iðimtá.