Kasos riba

Kasos aparatas kirpëjui, fiskalinis spausdintuvas staliui, fiskalinis árenginys taksi vairuotojui - kaip pasirinkti patogø ir patikimà baldø kieká kasdieniniam pardavimui, kuris veiks antroji sàlyga ir tuo paèiu metu tiksliai rûpinasi jûsø poreikiais? Kuris kasos aparatas veiks konkreèioje pramonëje, korporacijoje ar viduje? Þinoma, reakcija á ðá ávyká nëra paprasta. Todël prieð pasirinkdami, verta perskaityti keletà patarimø, kurie leis pasirinkti maþà fiskaliná kasà.Maþa fiskalinë suma, tokia kaip elzab mini, gali sukurti visiðkai nepriklausomai nuo kompiuterio ar neðiojamojo kompiuterio. Ið esmës yra beveik viskas, ko reikia norint visiðkai ir visapusiðkai veikti autonomiðkai, ty klaviatûra, vienu ar dviem ekranais ir geru spausdinimo mechanizmu. Svarbu ádëti já á registratûrà ar pardavimø skaitiklá, arba paimti já á taksi ir, tinkamai konfigûravus, uþregistruoti paslaugø ar produktø pardavimà.

Kas patikrins kasos aparatus su maþais matmenimis?Maþas kasos aparatas puikiai renkasi, kai nereikia nuosavybës ið profesionalios ir specializuotos interneto programos registruoti ir aptarnauti. Taigi investuotojams, kurie turi naudotis mobiliuoju árenginiu, yra didelis gydymas. Neðiojami kasos aparatai su maþais matmenimis, t. Y. Elzab mini, yra labai efektyvûs akumuliatoriai ir tuo paèiu labai maþas svoris. Tokios ekspedicijos yra puiki galimybë dideliems kasos aparatams, be kita ko, naudojamiems kosmetologams, kurie, be standartinës praktikos salone, atlieka kitø tipø lëðas savo klientø patalpose, taip pat privaèiø biurø ar taksi vairuotojø patalpose, kurie nori tokio patogumo tiesioginëse transporto priemonëse ,

Maþi matmenysKasos aparatas neabejotinai yra kitas prietaisas, kuriam reikia surasti puikià vietà korporacijoje. Jei tai yra paskutinis, didelis ir nepakankamas stacionarus prietaisas, bûtina iðdëstyti erdvæ taip, kad jà bûtø galima lengvai pritaikyti. Ne problemos etapas, jei priimamasis yra didelis ir platus. Tuo metu nëra jokio kasos aparato svorio ir dydþio. Rizika atsiranda, kai nëra jokios sumos pridëjimo. Tada puikus iðeitis yra aktyvus kasos aparatas su maþais matmenimis. Be jokiø problemø, jûs galite nukentëti nuo tam tikro buto. Netgi pasiimkite jus á kliento namus ar biurà.Kai kurie mobilieji kasos aparatai yra sëkmingai átraukti á moters piniginæ ir netgi kailio kiðenëje. Jis nepalieka abejoniø, kad nedidelis tokio kasos svoris ir dydis yra tobulas kintanèios praktikos metu kitose sunkiomis sàlygomis. Ávairûs naudingi priedai, pvz., Silikoniniai dangteliai arba klaviatûros padëklai, padidina kasos komforto naudojimà, o jo funkcionalumas yra tolimiausioje aplinkoje.Verta pamàstyti apie tai, atskirdami save pirkdami kasoje.