La mania mados dou

Ðá ðeðtadiená buvo pristatyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai paruoðë sezonui. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou skaièiuojamas maþiausias komponentas, o suma atëjo be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø padëtis buvo pagrásta visiðkai paprasta ir malonia medþiaga su tamsiomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø reporteriai buvo labiausiai suinteresuoti erdviais, spalvingais „maxi“ sijonais, kurie buvo pagaminti ið nërimo. Tarp jø, pagarbà taip pat sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikini. Dar visai neseniai, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su graþiais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po pasirodymo buvo parengtas ypaè ðiai kovai paruoðtos graþios vestuviø kûrinio aukcionas. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, kai kurie paskutinës kolekcijos drabuþiai vis dar buvo parduodami aukcione. Pajamos, gautos ið dabartinio aukciono, bus nustatytos netoliese esanèiam naðlaièiui. Pabrëþtina, kad pavadinimas labai remia ávairius labdaros ir aktyvius veiksmus. Jos savininkai pakartotinai atidëjo savo produktus aukcionams, o tada aukciono objektas buvo apsilankymas vienoje ið gamyklø.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad paskutinë kolekcija bus pristatyta parduotuvëse tik geguþës mën. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë turi internetinës parduotuvës atidarymà, kuriame bûtø galima rinkti kolekcijas, iðskyrus stacionarias parduotuves.Vietinë drabuþiø kompanija yra viena ið ilgiausiø drabuþiø gamintojø. Pasaulyje yra nemaþai gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, praeityje daugiausia visø geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Tam tikru etapu ðis prekës þenklas yra kolekcijos, suderintos su pagrindiniais lenkø dizaineriais. Ðios kolekcijos yra tokios sëkmingos, kad net prieð parduotuvës pradþià jie yra pasirengæ ryte pilnomis eilëmis. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Ðio darbo vaisius daugelá metø vertina vartotojai tiek sektoriuje, tiek ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nesugeba paminëti daugelio pasitenkinimo, kurià ji gavo, ir tai, kad raktai yra aukðèiausios kokybës.

https://hemorho-s.eu/lt/

Þiûrëkite mûsø parduotuvæ: Vienkartinë drabuþiø kaina