Lytinis aktas 15 meto

Lytis yra viena didþiausiø, taip pat vertingø þmogaus gyvenimo sferø. Jis yra susijæs ne tik su konkreèiu susiþavëjimu, bet ir su nuostabiu malonumu. Seksas yra geras vaistas profesijai ir laimingo gyvenimo ðaltinis. Puikiai átvirtinkite santykius, suartink partnerius. Bet kà jûs darote, jei yra lytinës srities problemø?

Su mokëjimu ateina mokslo sritis, kuri yra seksologija. Ðioje dalyje dëmesys sutelkiamas á plaèià þmogaus seksualumo sampratà. Seksologø interesø tema yra m.in. seksualinius poreikius, susijusius sutrikimus ir net jø trûkumà. Seksologija perkelia þmogaus lytiná gyvenimà daugelyje srièiø. Tai ne tik sumaþina korporatyvumà. Jis taip pat taikomas psichikai, ðirdims ir emocijoms, taip pat santykiams su kitais darbuotojais ir likusiu pasauliu. Seksologija iðnaudoja visus su þmogaus seksualumu susijusius elementus. Ði sritis yra þinoma, be kita ko ið antropologijos, medicinos, psichologijos ar sociologijos.

Kada turëtumëte eiti á seksologà? Gydytojas turëtø kreiptis á þmones, kurie neturi sekso. Problema, kuri tikriausiai uþkerta kelià orgazmui, ankstyvam ejakuliacijai ar erekcijos sutrikimui, taip pat skausmingi uþdarymai. Dël vestuviø, profesionalios pagalbos dëka, jûs visam laikui pamirðote apie intymias problemas.

MirapatchesMirapatches - Veiksmingas lieknėjimo gydymas.

Mûsø seksologas Krokuvoje yra kvalifikuotas specialistas, kuris iðspræs problemà subtilioje naudingo seksualumo srityje. Daugelio metø patikrinimo dëka jis ne tik ið esmës supaþindins jus su lyties patenkinimu, bet ir padës iðspræsti problemas, susijusias su erekcijos ar orgazmo stoka, patarti, kaip apsisaugoti nuo lytiniu keliu plintanèiø ligø ir nori, ir visø pirma leiskite áveikti gëdà ir árodyti, kaip svarbu Seksualinis gyvenimas yra naudingas.