Mados dou thaidimas

Antràjá ðeðtadiená buvo pristatyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie nusprendë patikrinti, kà dizaineriai sukûrë susijungimo sezonui. Tarp auditorijos galëtume netgi identifikuoti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou, atliktas þemiausiame gabale, ir pilnas pasirodë be jokiø kliûèiø. Tokiu bûdu galëtume pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø gamyba buvo pagaminta ið visiðkai natûraliø ir erdviø audiniø su intensyviomis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø reporteriai labiausiai domisi erdviais, spalvingais maxi sijonais, visiðkai paruoðtais nërimu. Tarp jø malonumà sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës, taip pat palaidinukë su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikini. Maþiems drabuþiams, dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su pagrindiniais þiedais, papuoðtais nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po parodos vyko graþaus vestuviø kûrinio aukcionas, daugiausia skirtas svarbiai situacijai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris laukë anonimiðkumo. Be to, buvo parduota dar keli drabuþiai ið tolimesnës kolekcijos. Pajamos ið dabartinio aukciono bus perkeltos á privatø naðlaièiø namà. Pabrëþtina, kad bendrovë noriai remia ávairius funkcinius ir patrauklius veiksmus. Jos savininkai pakartotinai gráþo prie savo rezultatø, o kai aukciono objektas buvo netgi apsilankymas atitinkamose gamyklose.Kompanijos atstovas spaudai sakë, kad paskutinë kolekcija pasieks þurnalus geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad prekës þenklas prisiima verslà internete, kuriame kitose nei stacionariosiose parduotuvëse kolekcijos bûtø pigios.Mûsø paèiø drabuþiø kompanijoje yra vienas ið labiausiai nutolusiø drabuþiø gamintojø ðalyje. Visame regione yra nemaþai gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, visø pirma daugelis ádomiausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kiekvienà kartà ðis pavadinimas sukelia kolekcijas mainais su kai kuriais Lenkijos dizaineriais. Ðiose kolekcijose tikrai patinka didþiulis atpaþinimas, kad dar kartà prieð parduotuvës atidarymà jie ryte pasiruoðæ plaèiomis eilëmis. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Ðiø kompanijø produktai daugelá metø buvo labai populiarûs tarp vartotojø, tiek taikos, tiek ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nenukris, jau nekalbant apie pasiektø apdovanojimø galià ir patikrina, ar galai yra aukðèiausios kokybës.

Perþiûrëti savo parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai maisto pramonei