Mesmale

Wilk yra prietaisas, skirtas ðlifuoti visus produktus, pavyzdþiui, mësà, ðoninæ arba duonà, pateiktà mësainiai, mësos ir deðros. Jo forma panaði á tradiciná mësmalæ, kurià kiekviena ponia sveria artimoje virtuvëje. Vilkø maðina turi judanèiø darbiniø daliø, todël moteriai, kuri jà tarnauja, turëtø kilti ypatinga grësmë. Laikykitës sveikatos ir saugos taisykliø, kad ðios priemonës naudojimas nebûtø nelaimingas atsitikimas.

Kad galëtumëte aptarnauti ðá árenginá augaluose, turite bûti bent 18 metø amþiaus ir bent jau tam tikros pramonës ðakos profesinë mokykla arba naujos kvalifikacijos. Taip pat turëtumëte turëti gerà sveikatos lygá ir naujà sanitarinæ knygà. & Nbsp; Reikia kreiptis á gydytojà. Norint valdyti prietaisà, reikia nepamirðti, kad dëvëti tinkamus apsauginius drabuþius, taèiau jis neturëtø bûti aprûpintas atskirais elementais, pvz. Jûs neturite turëti juvelyriniø dirbiniø, galvos apdangalø, moterys neturëtø to daryti su ilgais lakuotais nagais.Kad galëtumëte naudoti maðinà, pirmiausia paruoðite pagalbiná prietaisà medþiagø saugojimui, tada tiksliai suþinokite apie diegimo dokumentacijà ir árenginio veikimo informacijà. Tada moteris turëtø suplanuoti tam tikrø akcijø atlikimo tvarkà ir pamatyti techninæ stoties árankiø bûklæ ir apðvietimà, ypaè elektros árenginio bûklæ.Ðiandien vilkai reikalingi kai kuriuose restoranuose, prekybos centruose ar masinio maitinimo namuose. Platus medþiagø ir patraukliø kainø pasirinkimas leidþia mums naudoti tai, ko norime. Polonizuota kompanija yra gastronominis kateris.Jûs turëtumëte rûpintis vilko grynumu. Èia kalbame apie sistemingà árangos valymà (kiekvienà kartà po darbo ir apie tai, kada jis aptarnaujamas. Tai visø pirma daro átakà darbuotojø saugai. Sisteminis valdymas turëtø apimti peilius, kurie turëtø bûti iðryðkinti ir, jei reikia, pakeisti. Visa tai prisidës prie teigiamo ir subtilesnio darbo.