Midko gaisro jedlina zdroj

Ðiuolaikiniai ATEX árenginiaiDulkiø (daugiausia medienos, milteliø daþø ar smulkiø akmens angliø dulkës gali bûti labai ðvelnios, daugiausia dël labai didelës sprogimo rizikos. Remiantis tyrimais, ið tiesø tai labai aukðtas smulkiø þiedadulkiø grûdø, kurie yra daþniausios sprogimo prieþastys, þenklas. Þiedadulkiø uþdegimo ðaltinis yra ne tik atvira ugnis, bet ir nedidelis elektrinis kibirkðtis, mechaninis kibirkðtis arba elektrostatinës srovës. Norëdami apsaugoti nuo sprogimo, naudokite ðiuolaikinius ATEX árenginius. Vis dar yra daug profesionaliø kompanijø vestuvëms vietinëje rinkoje, kurios atitinka labai vertingas instaliacijas uþ labai nedidelæ kainà, todël neturëtø kelti rimtø problemø ieðkant tinkamø specialistø.

Saugios vëdinimo ir dulkiø ðalinimo sistemosNorint, kad seni dulkiø iðtraukimo ir vëdinimo árenginiai bûtø itin galingi, naudokite specialø siurbimà, vietiná iðmetimà (toli nuo savaiminio atramos ir gaubtus, esanèius kuo arèiau tarðos terðalø. Taip pat reikëtø nepamirðti, kad dabartiniu metu bûtø uþtikrintas tikslus dulkiø klasteriø paðalinimas, todël dulkës gali bûti apsaugotos nuo judëjimo ir atsitraukimo. Svarbus klausimas yra ir sistemingas dulkiø konteineriø iðtuðtinimas. Tais atvejais, kai dulkës patenka á salës grindis, verta naudoti specialius pramoninius dulkiø siurblius. Profesionalûs ATEX árenginiai turi bûti tinkamai áþeminti ir, svarbiausia, jie negali atlikti elektrostatiniø krûviø, per kuriuos jie gali pasiekti kibirkðèiø. Ekstrakcijos kanalai turi egzistuoti dël áprastø sienø storio nuo 2 iki 3 mm.

Profesionalûs ventiliatoriai ir filtraiDabartinëse ventiliacijos ir dulkiø ðalinimo sistemose, kurioms gresia sprogimo pavojus, verta naudoti ventiliatorius ir filtrus, turinèius sveikà sprogimo apsaugà. Sprogimui atspariuose filtruose turi bûti specialios sprogimo plokðtës. Priklausomai nuo jûsø poreikiø, jie gali bûti vienas ar keli. Atliekant dulkiø sprogimà ATEX konstrukcijoje, membrana sparèiai sprogo, iðleidþiant visas sprogias dujas tiesiai á atmosferà, todël filtrai nebus paþeisti. Potencialiai sprogstamieji árenginiai turëtø bûti aprûpinti papildoma kibirkðèiø gesinimo sistema ir novatoriðkomis gaisro gesinimo sistemomis paèiø árenginiø viduje. Vëdinimo sklendës, kurios tiekiamos á filtrà, turi bûti su ventiliacijos sklendëmis, kurios puikiai uþkerta kelià liepsnos plitimui paèiame árenginyje, kai filtruose yra pavojingas smulkus sprogimas.

Sprogimo slopinimasÐiuolaikinës sprogimo slopinimo sistemos ðiuo metu yra efektyviausi ir daþniausiai naudojami ávairiems prietaisams apsaugoti nuo sprogimo poveikio. Sprogimo slopinimo sistemas daugiausia valdo specialus HRD cilindras, infraraudonøjø spinduliø ir slëgio jutikliai bei profesionalus valdymo centras. Pagrindinis sistemos uþdavinys yra nedelsiant atpaþinti sprogimà pagrindiniame etape. Tada ðvirkðèiamas specialus slopinimo agentas, kurio naudojimas yra apriboti pavojingà sprogimà. Ðiuolaikiniai ATEX árenginiai yra neátikëtinai greitas reakcijos laikas. Nuo sprogimo pavojaus aptikimo tik tûkstantis sekundës gali pereiti á visà jos slopinimà.