Mikroskopo piedinys

Bioveliss Tabs

Avarinis apðvietimas stoguose ir darbiniuose namuose bei vieðuosiuose namuose pripaþásta uþduotá padëti mums iðeiti ið pastato, jei pasiruoðimas yra tamsi, kur yra pavojus ir þaidimai, tradicinis apðvietimas nesukelia ávairiø prieþasèiø.Pagal taisykles, kiekvienas pastatas nori bûti árengtas avarinio apðvietimo árenginiu, jei taip, kaip jie laiko save nuo 5 þmoniø kiekvienà dienà.

Avarinio apðvietimo lempos turi leisti rasti evakuacijos kelià ne tik tuo atveju, jei tai yra tamsi, ir jei bloke yra didelis dûmø debesis. Avarinës apðvietimo lempos turi rodyti þmoniø gelbëjimo árangà, dujø kaukes ir gaisro gesinimo árangà.Avarinio apðvietimo lempos turi bûti periodiðkai tikrinamos, jei lemputës sunaikinamos arba sudegintos. Ðviesos tikrinimo daþná pasirenka gamintojas, o mûsø vyriausybës nuostatai rodo, kad toks auditas negali vykti reèiau kaip kartà per metus. Kas kelis kartus per metus bûtina patikrinti daugiau, ar ðviestuvai nebuvo paþeisti, ir ar nepaþeisti, nepaþeisti ar nauji gedimai veikia avarinio apðvietimo variklius. Taip pat bûtina kartà per metus atlikti viso apðvietimo sistemos patikrinimà. Suaugusieji pastato prieþiûrai taip pat turëtø ávertinti ðviesos intensyvumà pavojaus bute ir pateikti metinæ avarinio apðvietimo buvimo ataskaità.Avarinës apðvietimo lempos pridedamos ne tik dideliuose biurø pastatuose ir mokyklose, bet kai kurios taip pat praðo tokio apðvietimo natûraliuose namuose. Nors parduota, kad kiekvienas turëtø þinoti kelià pastate, visada, jei kas nors blogai atsitiks, gaisras iðnyksta ir kaþkas nukrenta ant mûsø galvos, tada jûsø vienintelis iðëjimas yra ne taip lengva. Þemos átampos LED lemputës yra toli naudojamos ðviestuvams, o fluorescencinës lempos ir kaitinamosios lempos taip pat bus tobulos. Tokios avarinës apðvietimo sistemos kainos norimos ið naudojamø medþiagø kokybës ir nuo daugybës lempuèiø bei ðviesos taðkø, kuriuos norime skaièiuoti namuose. Avarinis apðvietimas paprastai árengiamas svarbiausiose vietose, pavyzdþiui, áëjimo duryse, laiptuose, vonios kambaryje ir prieigoje prie stogo. Þmonës, turintys gaisro gesintuvø pastatuose, gesintuvai turëtø apðviesti avarinëmis lemputëmis. Tiesà sakant, terasoje taip pat yra lengva iðgydyti, jei ið terasos, kurià galite iðspræsti lauke.