Mirties tabu tema

„Symfonia Finanse i Ksiægowoú㓠- tai puiki priemonë, padedanti ámonëms uþimti papildomà verslo profilá. Tai yra idëja, kuri leis jums optimizuoti þmoniø, kurie pradeda finansuoti vidutines ir maþas ámones, darbà.

Programa leis iðlaikyti keturiø tipø áraðus: apskaitos knygas, PVM áraðus, mokesèiø áraðus ir atsiskaitymø áraðus. Ji dalyvaus visose finansinëse galimybëse vienoje vietoje, tuo paèiu uþtikrindama duomenø vientisumà ir saugumà.Programa, iðskyrus verslo renginiø áraðymà, leidþia daugiau atlikti elektroninio pavedimo tvarkà, spausdinti ataskaitas projekte ir pristatyti situacijoje þinomus grafikus. Be standartiniø ataskaitø, reikalaujamø pagal apskaitos ástatymà, programa taip pat leidþia automatiðkai sukurti naudotojo anksèiau apibrëþtas ataskaitas, tokiu bûdu sudarant galimybæ atlikti iðsamià dabartinës ámonës ekonominës padëties analizæ.„Symfonia Finanse i Ksiægowoú㓠leidþia automatiðkai tvarkyti PVM registrus ir mokesèiø áraðus kartu su Produktø mokesèio ir pagalbos ástatymo reikalavimais. Programa leidþia jums sukurti ir spausdinti PVM deklaracijas duomenø platformoje ið PVM registro.Áraðai apie atsiskaitymus programoje palengvina ámonës ásipareigojimø ir kainø valdymà. Programa leidþia spausdinti raginimus, ávesti palûkanø uþraðus ir gauti balanso patvirtinimà. Tai lengvai suteiks atsiskaitymà apie gyvenvieèiø padëtá tam tikru momentu.Remiantis Symfonia Finanse i Ksiægowoúã programine áranga, galime pateikti vienà saugomø duomenø saugumà. Ðis metodas puikiai tinka verslo galimybiø registravimui ir apdorojimui, tuo tarpu jis yra idealus finansinës informacijos, reikalingos ataskaitoms teikti, ðaltinis. Priëmæ paraiðkà ið plano, mes gauname galimybæ jà pritaikyti mûsø reikalams ir dël to galime gerai ágyvendinti ámonës nustatytà apskaitos politikà.