Mokymo valtis biuro darbuotojas

Kasos aparatai - tai elektroniniai prietaisai, uþregistruojantys prekybos mokesèio ir PVM sumà prekëms ir pagalbai maþmeninei prekybai. Ûkio ministerija, virðijanti Finansø ministerijos nustatytà prekybos sumà, privalo uþregistruoti maþmeninæ prekybà fiskaliniu kasos þurnalu novitus sento e. Naudodamiesi kasos aparatu, þinoma, veikia verslo valdymo srityje, nes pardavimø registravimas yra pusiau automatinis ir registracija yra iðsaugota vidinis kasos aparatas.

Kasos aparatai yra bûtini kasdieniai praneðimai. Dienos ataskaitoje yra kasdieniniø pajamø suma, kuri nesikeièia, nes ji yra uþregistruota kasos protu ir sunaikinta uþprogramuotuose PTU tarifuose. Kasos aparatai skaièiuojami á autonominius ir kompiuterinius pinigus. Autonominiø kasos aparatø atveju tai yra árankiai, turintys vidinæ programinæ árangà ir integruotà PLU prekiø duomenø bazæ, t. Y. Kodø ir raidþiø bendroviø, turinèiø tinkamus PTU tarifus, kainas ir brûkðninius kodus, kuriuos galima rasti prekyboje, sàraðas. Programinës árangos dëka galima naudoti mokesèiø tarifus ir produktø bazes á simbolius. Tokie kasos aparatai, ávedæ PTU kodà arba nuskaitydami produktà, naudodami skenerio árenginá, pateikia já paprastoje duomenø bazëje ir atspausdina pirkëjo kvitus. Paprastai sandoris uþbaigiamas mygtuku su pavadinimu „suma“ arba „grynieji pinigai“. Autonominë kasos programa vëliau saugoma sandëlio programoje, kad bûtø galima paleisti parduotuvæ. Ðio tipo kasos aparatai gali dirbti papildomai ryðiø reþimu su staliniu kompiuteriu. Deja, ðios rûðies kazino yra labai nepalanki padëtis - jos neleidþia, kad prekiø duomenø bazë taptø pelningesnë nei deðimtys tûkstanèiø. Kasos aparato ásigijimas naujajam momentui nëra puiki programa. Todël prietaisas centrinës finansinës kampanijos vykdymo metais nëra privalomas, taèiau jei norime, kad jis bûtø palankesnis, nei jis mano, tuomet veiksmas turëtø bûti þymiai padidintas prieð pradedant operacijas.