Oro tardos skale

https://neoproduct.eu/lt/make-lash-veiksmingas-budas-maksimaliai-padidinti-blakstiena/

Kiekvienà dienà, taip pat ir bloke, ir gamyboje mes esame apsupti ávairiø iðoriniø veiksniø, kurie ketina daryti átakà mûsø gyvenimui ir dþiaugsmui. Be pagrindinio atleidimo ið darbo, pvz .: vieta, temperatûra, drëkinamasis, taip pat ir visa þiniasklaida, mes taip pat sukuriame ávairias dujas. Oras, kurá kvëpuojame, nëra visiðkai ðvarus, bet, þinoma, uþterðtas. Prieð uþterðdami dulkes, mes galime tapti kaukëmis su filtrais, nors ir yra kitø terðalø ore, kuriuos daþnai sunku atskleisti. Tai ypaè nuodingi garai. Daþniausiai galite juos paþinti, taèiau dëka tokiø árankiø kaip toksiðkas dujø jutiklis, kuris rodo blogø daleliø turiná ir informuoja apie jø buvimà, todël áspëja apie pavojø. Deja, ðis pavojus yra labai pavojingas, nes kai kurios medþiagos, kai anglies monoksidas yra bekvapis, ir daþnai jø buvimas ore sukelia rimtà þalà sveikatai arba mirtá. Be anglies monoksido, jie kelia grësmæ mums ir kitiems jutiklyje aptinkamiems veiksniams, kaip sulfato árodymui, kuris reikðmingoje koncentracijoje yra simbolinis ir linkæs trumpam paralyþiuoti. Kita toksinë dujos yra anglies dioksidas, kuris yra toks pat pavojingas, kaip ir ankstesnis, ir amoniako - tai dujos, kurios vyksta tiksliai sferoje, bet yra didesnës þmoniø sveikatai kenksmingos koncentracijos. Nuodingø elementø detektoriai tikisi aptikti ir ozono bei sieros dioksido, kurio skystis yra didesnis uþ atmosferà, taip pat sukuria sieká greitai uþpildyti þemæ aplinkoje - dël ðios prieþasties dabar, kai susiduriame su ðiuo reiðkiniu, jutiklius turëtume suteikti svajoniø vietoje kad jis galëtø jaustis grësmæ ir praneðti mums apie já. Kitos pavojingos dujos, kurias detektorius gali atlikti su mumis, yra korozinis chloras ir labai toksiðkas vandenilio cianidas ir lengvai tirpsta vandenyje, pavojingame vandenilio chloridu. Todël reikia árengti toksiðkà dujø jutiklá.