Oro tekstas

https://catch-patch-me.eu/lt/

Naktá ir naktá, taip pat ir dirbtuvëse esanèioje patalpoje, mes apsupame turtingø iðoriniø medþiagø, kurios akcentuoja artimà iðlikimà ir kokybæ. Be pagrindiniø restauracijø, tokiø kaip: vieta, temperatûra, drëgmë, áskaitant visà, taip pat galime pasiimti turtingas dujas. Oras, kurá kvëpuojame, nëra visiðkai ðvarus, bet apdulkintas, þinoma, nauju laipsniu. Prieð dulkant á dulkiø vaidmenis, mes galime nustoti naudoti kaukes filtrais, nors jie kelia ir kitus pavojus atmosferoje, kurie daþnai nëra lengvai aptinkami. Joms ypaè bûdingos nuodingos medþiagos. Atleiskite juos, paprastai galioja tik modelio prietaisams, pvz., Toksiðkiems dujø jutikliams, kurie sugauna blogus elementus ið atmosferos ir praneða apie jø buvimà, dël to áspëja mus apie grësmæ. Deja, dël to yra labai rimtas pavojus dël to, kad kai kurios dujos, pavyzdþiui, anglies monoksidas yra bekvapës, ir daþnai jø buvimas atmosferoje sukelia rimtà þalà sveikatai arba mirtá. Be anglies monoksido, jie kelia grësmæ mums ir kitoms jutiklyje aptinkamoms medþiagoms, pvz., Sulfatui, kuris yra labai nereikðmingas ir greitai uþkreèiamas. Kitas toksinis dujos yra anglies dioksidas, kuris yra toks pat pavojingas, kaip ir ankstesnis, ir amoniako dujos, kurios faktiðkai vyksta ore, nors pavojingesnëje koncentracijoje jis yra pavojingas darbuotojams. Toksiðki detektoriai taip pat gali rasti ozono ir sieros dioksido, kuriø alkoholis yra didesnis uþ orà, taip pat turi polinká uþdaryti plotà aplink pagrindà - todël mes turëtume ádëti jutiklius á áprastà padëtá, kad galëtume pajusti padëtá informuoti mus apie tai. Kitos nuodingos dujos, kurias jutiklis gali paklusti mums, yra korozinis chloras, taip pat labai toksiðkas vandenilio cianidas ir lengvai tirpsta vandenyje, kenksmingame vandenilio chlorido. Kaip ir dabar, verta árengti toksiðkà dujø jutiklá.