Pakankamai stiprus vertimas

Tekstø vertimas, ypaè ið kalbos, kurià mes nesiûlo, gali sukelti daug problemø. Jei susidomëjome tik vertimo internete straipsniu, kurá jie norëjo skaityti savo kalba, þinodami kalbos, ið kurios mes verstume, pagrindus, turëtume iðspræsti namø privatumà.

Toks mokymas negali bûti vertinamas kaip puiki kokybë, ir tai leis mums visiðkai suprasti, kà autorius mums davë.Atrodo kitaip, kai norime iðversti sudëtingesná tekstà, o gal net dokumentà. Prisiekæs vertëjas naudoja specialiai jam sukurtà antspaudà, kuris sukelia informacijà, pvz., Jo vardà, pavardæ, kalbà, kurioje jis turi vertëjo teises, ir papildomai prisiekusiøjø vertëjø sàraðà. Bet kuriame iðverstame dokumente taip pat pateikiama informacija apie tai, ar vertimas buvo atliktas ið antrojo vertimo, kopijos, iðtraukos ar galbût originalo. Dokumentø vertimai gali bûti atliekami tiek lenkø kalba, tiek nuotoliniu bûdu, ir atvirkðèiai. Jei ieðkome prisiekusio vertëjo, mes galime aplankyti Teisingumo ministerijos svetainæ, kurioje yra pilnas prisiekusiø vertëjø sàraðas, kurie planuoja teisæ þaisti ðá stresà Lenkijos ðalyje. Teisingumo ministerija taip pat reglamentuoja prisiekusiø vertëjø vertimà, jei jie dirba valstybës institucijose.Jei mûsø pajamos nëra pernelyg ðvarios ir norime kuo maþiau pinigø, jokiu bûdu nesame ásitikinæ, kad naudojame nemokamus internetiniø dokumentø vertimus. Svetainëse, kuriose teikiamos tokios paslaugos, paprastai naudojami paprasti vertëjai, o jø parengtø dokumentø vertimai yra tik orientaciniai. Juose yra daug klaidø, nes jie verèia tik atskirus þodþius ar frazes, taèiau jie nesuteikia viso teksto reikðmës, jie nëra profesionalûs ir nebus puikûs jokioje institucijoje.