Pasaulio pramone turi atsakymo testa

Pramonë yra pramonë, kuri sukuria ðviesià ir malonià aplinkà, kuri yra labai sunki aplinkai. Daugelis pramoniniø procesø yra naudojami dideliems dulkiø kiekiams gaminti, kurie taip pat gali turëti neigiamà spaudimà oro vertei ir kaip bûti pavojingiems þmoniø sveikatai, kurie yra priversti gyventi aplink dideles gamyklas.

Baudø iðmetimas yra mechanizmas, glaudþiai susijæs su iðmetamøjø dujø iðmetimu ir palengvinimu. Pramonës gamyklos iðleidþia daug dûmø ir dulkiø. Ðtai kodël kiekvienai gamybai svarbu tiekti gerà, saugià ir veiksmingà apsaugos sistemà, kuri bus atsakinga uþ pramoniná dulkiø ðalinimà. Dulkiø iðtraukimas yra dulkiø ðalinimas, kuris uþkerta kelià ávairiø tipø milteliø patekimui á orà, kurá kvëpuojame. Dulkiø ðalinimo esmë padeda remtis technika, kurios svarba yra atskirti neðvarumus ir iðmetamas dujas ið skysèiø ir dujø, iðleidþiamø lauke gamybos proceso metu. Tinkama pramoninës dulkiø iðtraukimo sistema iðvalys dideles dalis nepageidaujamø aðarø gaunamus garus ir per valandà neleis jiems patekti á orà. Daþniausia pramoninës dulkiø ðalinimo forma yra anglies dioksido molekuliø susidarymas. Paprastai tai daroma naudojant kriogeniná metodà, kuris daliø skaièiumi skaièiuojamas suspaudþiant, o tada dujø atðaldymas iki reikiamos temperatûros, kuri leidþia atskirti nepageidaujamà elementà skystosios medþiagos struktûroje. Pramoninis dulkiø ðalinimas yra viena ið pagrindiniø sistemø, uþtikrinanèiø gamyklø ir gamybos ámoniø aplinkà nuo uþterðimo nesveikomis medþiagomis, nuodingomis dulkëmis, dûmais ir dujomis. Dël gerø pramoniniø dulkiø ðalinimo sistemø eksploatavimo, biuras gauna pavojingø anglies dioksido ar kitø dulkiø, kuriø patekimas á atmosferà gali turëti labai nepageidaujamø ir sunkiø pasekmiø þmoniø sveikatai.