Paskolo kompanijo apskaita

Verslo savininkai daþnai ieðko kompiuterinës programos, kuri atleis juos nuo monotoniðko ir daug laiko reikalaujanèio darbo, tuo paèiu iðlaikydama apskaitos áraðus ir apmokestindama mokesèiø pavadinimà. Apskaitos sistemos atitinka visus labai turtingø imtuvø poreikius, taèiau jie suderina universalumà ir paprastà naudojimà. Labai svarbu, kad jie bûtø pritaikyti prie esamø dizaino ir galø gale bûtø lankstesni, kad atitiktø didþiausios vartotojø grupës reikalavimus. Pasiûlymas taip pat skirtas vadovams, vykdantiems visà apskaità, kai ámonës taip pat persidengia pelno ir iðlaidø knygoje, t. Y. Remiantis vienodo dydþio mokesèiu.

„Enova“ atlieka visas funkcijas, bûtinas tinkamai tvarkyti prekybos knygà: nuo sàskaitø plano valdymo, sumaþinimo ir apskaitos, atsiskaitymø tvarkymo ir ilgalaikio turto prieþiûros.

„Enova“ yra labai maþai prieþiûros sistema su nauja sàsaja, kuri uþtikrina geriausià ergonomikà ir komfortà. Intuityvaus sistemos vedlio dëka knygos pradþia su programa nesukels problemø net keliems kvalifikuotiems vartotojams.

Ði sistema, susidûrusi su kitais, suteikia daug daugiau lankstumo. Be pagrindinës sistemos funkcionalumo, tai leidþia turëti savo ataskaitas ir spaudinius, apibûdina verslo ávykius savaip, atlieka áraðø analizæ pagal ávairias svetaines, naudodamosi vadinamuoju savarankiðkai, arba atsiskaityti atsiskaitymais pagal tarifus arba juos registruoti pagal savo tipus. Taip pat galima ágyvendinti kitus sprendimus.

Pagrindinës apskaitos programos savybës:KPiR arba vienodo mokesèio registravimas;PVM áraðø matymas ir skaièiavimas: pirkimai, pardavimai, grynøjø pinigø apskaitos, PVM koregavimo mokëjimai, kurie nebuvo sumokëti sezono metu;ilgalaikio turto ir vis dar dvasiniø bei teisiniø vertybiø áraðai;standartinë darbo uþmokesèio paslauga;grynøjø pinigø ir grynøjø pinigø grynøjø pinigø operacijø aptarnavimas, grynøjø pinigø ataskaitos;iðduodant ZUS deklaracijas taip pat galimybæ eksportuoti á Mokëtojà.