Pastokite tris savaites po gimdymo

Daugelis moterø yra nustebintos, kad yra bûtinas amþius nëðèioms moterims. Ji atëjo moterims, norinèioms kreiptis dël vaiko iki 18 metø amþiaus, bet galbût anksèiau. Taèiau dauguma pirmiausia nori sutelkti dëmesá á finansinio stabilumo naudojimà, tinkamà partnerá, patogø gyvenimà, þodá, materialias priemones, kurios leis uþtikrinti tvirtà ir estetiná vaiko ugdymà. Taigi tai geras sprendimas, taèiau jis turi vienà funkcijà. Bûtent amþius. Tik mes galime jausti psichiðkai nepasirengusius mokyti vaiko, todël jis gerai neþino savo kûno, kai ðis amþius yra, o vëliau jam dar blogiau.

Biologiniu poþiûriu tinkamiausias vaiko gimimo sezonas yra 18–25 metø laikotarpis. Anksèiau þmogaus kûnas taip pat nëra pakankamai iðvystytas, kuris gali sukelti persileidimà ir mirusio vaiko gimimà. Vëliau, po 35 metø amþiaus, padidëja ligø, susijusiø su genetinio kodo sutrikimu, tikimybë, pvz., Patvirtinus Dauno sindromà.

Jei ieðkote tinkamo amþiaus, kad galëtumëte pastoti, tai yra pabaiga, jei kalbate apie biologijà. Verslui jis visada primena, kad dvideðimtmetës mergaitës baigia studijas (jei jos yra pusë jø, pradeda dirbti arba turi nuolatiná partnerá, ir, jei manoma, kad nëra tikri, ar nori, kad jie paðalintø likusià savo gyvenimà. Be to, jie nenori apriboti savo graþiø, jaunatviðkø metø dideliu ásipareigojimu, ty bûti vaiku. Negalima kaltinti jaunø moterø uþ tai ir parodyti jiems, kad nëra motinos instinkto. Jie yra paskutinës tiesioginës reakcijos, kurias sukelia pokyèiai aplink mus. Todël, prieðingai nei tai, kad biologinio laiko laikymasis yra tinkamas, nereikëtø pamirðti, kad tai nëra gydomasis veiksnys, lemiantis, ar nusprendþiame bûti nëðèia, ar ne. Visø pirma, abu bûsimi tëvai turëtø atspindëti toká norà turëti palikuoná. Patartina turëti bent pagrindiná medþiagø stabilumà ir idëjà, kad neprarandame nëðtumo sëkmës. Nepriimtina, kad moteris save apibûdintø kaip trukdanèià stiprinti mano santykius su draugu. Tokie metodai, nes tik pablogins padëtá tarp moters ir vyro.

Gerbiamasis pone, principas yra tas, kad lenkø organizmas tarnauja mums trumpesniam ruoþui, kad galëtume pastoti. Taisyklë yra ta pati, kad geras amþius iðgyventi nëðtumo metu, todël anksèiau, teoriðkai, tuo geriau. Tai nepagerina to, kad vaikas turëtø bûti dviejø þmoniø meilës rezultatas, o ne pareigos jausmas.