Pjaustytuvas suriui ir daldymui

Sûrio pjaustytuvas yra gastronominis árankis, naudojamas tiek restoranø, tiek maisto prekiø parduotuvëse. Dauguma kompanijø nusprendþia nusipirkti vyro prietaisà sûriui ir ðaltoje mësoje. Taèiau reikia nepamirðti, kad sûrio pjaustytuvas turëtø bûti teflono peilis, kad bûtø iðvengta sûrio prilipimo prie peilio.

Kur mes susitiksime su pjaustytuvu?Maitinimo ástaigose, pvz., Restoranuose, vieðojo maitinimo ámonëse ir kolektyvinëse mitybos ástaigose naudojami pjaustymo árenginiai yra labai efektyvesni nei prietaisai, skirti prekybai knygoje, kur jie retai naudojami maþesniam prekiø skaièiui maþinti. Ðis elementas yra prekybos centrai, kuriuose sûris supjaustomas ne kliento pageidavimu, bet taip pat siûloma organizacijoje, supjaustytoje savitarnos skyriuose.

Sûrio pjaustyklësAðtriø peiliø dëka sûrio pjaustytuvas turi uþtikrinti darbo tikslumà ir efektyvumà ir leisti pjauti gabalus, kuriø metu supjaustyti grieþinëliai susideda ið tam tikros vietos. Jei supjaustytas produktas planuoja gyventi pakuotëje á kità pardavimo projektà, galime nustatyti, kiek patiekalø reikia perkelti ið patiekalo. Automatinis árenginys turi dabartiná kelià. Produkto galas ir mes galime patogiai supjaustyti per paskutiná objektà paimant indo slëgio dangtelá. Pjaustytø pleistrø storio reguliavimo diapazonas yra nuo 0 iki 28 mm. Aðmenø matmenys paprastai yra nuo 250 iki 300 mm. Taip pat ypaè svarbu uþtikrinti kliento darbo saugumà ir iðvengti pernelyg didelës naðtos darbuotojui, kad nebûtø pernelyg daug nuovargio, kurá sukelia ilgas prietaiso tarnavimo laikas.Grupës sûrio pjaustyklës gaminamos ið aliuminio elementø, kurie turi ryðá su anoduoto aliuminio vaisiø vaisiais ir laku ið lakuoto aliuminio. Dël to jie yra maþesni, bet vis tiek suteikia naudotojui stabilumo darbo metu.