Pramones pletra europoje

Vis sparèiau plëtojant pramonës technologijas, daugiausia dëmesio skiriama geriems gamybos rezultatams, procesø stiprumui ir intensyvumui tokiose srityse kaip spausdinimas, tekstilë, plastika, chemija, optika ir pakuotë padidina elektrostatinio iðkrovimo pavojø. Kuo intensyvesnis gamybos procesas, tuo daugiau yra kroviniø, kurie nori bûti neutralizuoti, kad nekeltø pavojaus naudotojø saugumui.

Nekontroliuojamas susikaupusiø elektrostatiniø krûviø iðleidimas gali uþsidegti alkoholio ir oro miðiniu su kibirkðèiu ir taip pat sukelti sprogimà. Ðio tipo problemø sprendimà naudoja ámonës, kurios tokiais atvejais, inter alia, teikia elektrostatiná áþeminimà, ákraunamo pavirðiaus valymà, neutralizavimà ar elektrostatiná ákrovimà.Elektrostatinis áþeminimas yra áþeminimo mechanizmas, kuris yra árodymas, kaip sëkmingai pakraunamos talpyklos, gabenanèios birias medþiagas ar skysèius. Ant jø pavirðiaus sukaupta daug elektrostatiniø krûviø. Prieð pakrovimà rekomenduojama prijungti prie rezervuaro áþeminimo sistemos. Tai pasirenka uþsidegimo rizikà. Kitos sudëtingos situacijos uþima vamzdþiai, voþtuvai, pûstuvai, kurie, gaminant birias medþiagas vibracijos ar susidëvëjimo poveikiui, gali bûti atskirti vienas nuo kito ir sukelti uþdegimo pavojø. Taip pat turi bûti áþeminti dideli konteineriai ar talpyklos, uþpildytos degiomis medþiagomis. Taip pat kyla grësmë neðvariems konteineriams, naudojamiems maiðymo ir maiðymo kursuose. Tiesà sakant, kiekvienas klubas gamybos metu generuoja elektrostatinius krûvius, nesvarbu, ar bûtina ákelti daiktus á lanksèias talpyklas, ar rankiniu bûdu uþpildyti statines ar skardines. Patartina elektrostatiná áþeminimà, nes jis gali bûti siunèiamas iðleidimui tarp personalo ir árankiø bei konteineriø, o galimas sprogimas gali sukelti uþsidegimà ar sprogimà.