Pramonines dulkio siurblio apthvalgos

Centrinë siurbimo sistema tampa vis labiau paplitusi. Paprastai jis yra ádiegtas naujuose pastatuose, taèiau taip pat ámanoma, kad vaþiavimas jau yra. Nors ðiuose kituose namuose jo vieta yra subtilesnë, ji taip pat brangi.

Kà ji sako, kad centrinë dulkiø siurbimo sistema yra labiau teigiama nei tradicinis siurbimas? Galø gale, tradiciniø dulkiø siurbliø sëkme, ne visada atsikratome visø priemaiðø. Tai, be abejo, priklauso nuo dulkiø siurblio vertës, ir daþnai jis suspaustas, kad filtras nesukuria visos dulkiø. Ðis dulkiø siurblys taip pat yra gana triukðmingas. Centrinis dulkiø siurblys neiðsiurbia ásiurbiamo oro, nëra filtro, kuris kaip dulkiø siurblio sudedamoji dalis nëra 100% efektyvus. Jis nesukelia triukðmo, nes dulkiø siurblio variklis yra uþ pastato ribø. Bet nieko nëra. Svarbaus dulkiø siurblio montavimas - tai investicija, kurià jûs negalite apgailëti, nors þmonës to nedarys. Esamuose pastatuose tokios sistemos árengimas yra gana paprastas, nes visas árenginys yra laisvai platinamas, taip pat ir tuomet, kai originalûs árenginiai yra elektriniai arba hidrauliniai. Didþioji kûno dalis yra vadinamoji centrinis vienetas, kuris gali bûti naudojamas ne namuose. Tai beveik tradicinio dulkiø siurblio, kuris papildomai uþims tarðà, kûnas. Á centrinæ valiutà pridedami tvirti vamzdþiai, kurie perkeliami á siurbimo vamzdþio centrà (ty didesnius keliø lizdø objektus. Toks lizdas, norëdamas atlikti savo uþduotá, turi bûti nurodytas pagrindinëje namo sienoje. Ðiam ásiurbimo lizdui galite turëti ilgesná, nei tiesioginiame dulkiø siurbliu, lanksèià lankstø þarnà, kurios pagalba galima paaiðkinti paèius siurblius. Þarna yra árengta taip, kad egzistuotø atskirai tam tikrame jungiklyje arba apvyniojimo árenginyje. Centrinë dulkiø siurbimo sistema greièiausiai pasirinks naujus ðalininkus.