Psichologine terapija

Terapija yra padëti patologiniams santykiams tarp moterø ar ðeimos nariø, bet taip pat árodyta, kaip gydyti atskirø pacientø psichikà. Jei priklausomybë neleidþia normaliai funkcionuoti, santuokos santykiai eina santuokos nutraukimo sienos ar artimiausios grupës nariø ryðiai yra artimi dezintegracijai, tada turëtumëte praneðti ekspertui ið psichologiniø mokslø pavirðiø. Në vienas ið mûsø nëra radikaliai savarankiðkas þmogus, kuris nesusijæs su jokiu kitu þmogumi, todël pagalvokite apie tinkamus santykius su vyrais. Pirmiau minëtas etinis reikalavimas visø pirma susijæs su artimiausiais þmonëmis, ty draugais, partneriais ir artimaisiais. Psichoterapijos uþdaviniø gërimas sutelktas á gydomo asmens emocinës kompetencijos ugdymà, t. Y. savigarbos ir savikontrolës didinimas, sprendþiant profesijas ar fobijas, ir ákvëpimo pratyboms gerinimas, tarpasmeniniø ágûdþiø kûrimo ágûdþiai ir efektyvumo supaþindinimas su supanèia aplinka.

Terapija, kurià priþiûri psichologas, psichoterapeutas ar psichiatras, yra gydymo forma, kai yra sutrikimø, pvz., Depresija, nemiga arba kitos rûðies priklausomybës neurozës ir ávairiø baimiø protuose. Psichoterapija grindþiama terapeuto ir paciento tarpusavio priklausomybe, o psichologinës terapijos uþduotys skiriasi, nes jos priklauso nuo konkretaus bûdo suprasti analizuojamø psichikos sutrikimø sveèius ir ðaltinius bei pagalbà, teikiamà specifiniais sutrikimais ir psichoterapijos pareigomis. Atskirai pradedant gydymà vyksta vienas ar keli ávadiniai susitikimai, kuriø metu paðalinama pagalba ar interviu. Tada yra terapinë sutartis, kurioje numatomi numatyti gydymo tikslai, atskirø sesijø daþnumas, numatomas jø iðlaikymo laikas, finansinës priemonës ir kitos su psichoterapinio gydymo eiga susijusios spalvos. Apskritai gydymas atliekamas ne ilgiau kaip tris kartus per savaitæ, paprastai trunka apie valandà, o psichoterapijos eigos trukmë paprastai svyruoja nuo keliø iki keliø mënesiø.

Krokuva turi daug klinikø ir gydymo centrø, kur specialistai, sintezuodami mokslines þinias ir praktinæ patirtá, gautà ið turtingø psichoterapijos sroviø, bando individualiai pritaikyti ávairius diagnostikos metodus tam tikram asmeniui, kuris yra asmeninë problema. Kai kurie terapeutai atlieka psichoanalitiná (taip pat vadinamà psichodinaminá procesà, pripaþindami save ið Sigmundo Freudo, kuris yra supratimas apie sàmoningà tyrimà ir meilæ vykdant juos. Kiti psichoterapeutai naudoja terapijà sisteminës, kognityvinës-elgsenos, humanistinës-egzistencinës ar hipnoterapijos kryptyje. Ðioje veikloje paþymëtina, kad reiðkinyje yra susiskaldymas, paprastai vadinamas psichoterapija. Na, tai ámanoma dviem labai skirtingiems psichologinës konsultacijos tipams - psichoterapijai ir psichosocialinei paramai, kuri yra susijusi su tais atvejais, kai pacientui aiðkiai reikia paramos, nors nëra apibrëþtos (pagal dabartinius medicinos standartus ligos ar psichikos sutrikimø.