Rauginti kopustai

Vien tik ið lenkø tradiciniø, senø lenkø patiekalø, kurie daþnai bûna ant stalo, yra kopûstai. Geriausias yra tas, kurá mes izoliuosime dideliame molio statine. Kiek pastangø tai padaryti, kiek jëgos pjauti kopûstus á plaèià statinæ, þino kiekvienà tradicinæ namø ðeimininkæ.

Taèiau ðiandieniniai laikai leidþia mums daugybæ sprendimø, kurie leidþia mums gyventi. Gërimas ið tokiø sprendimø buvo paruoðti indà, vadinamà elektriniu smulkintuvu kopûstams. Tada tai yra maðina, kuri leidþia mums maþai kopûstø, bet ne tik ðiai darþovei. Mes skiriame skirtingus ðio árankio tipus. Jis gali bûti toks pat kaip ir buitinis prietaisas savo reikmëms, pavyzdþiui, pjaustant kopûstus silosui. Jis taip pat gali egzistuoti su pramoniniu modeliu, pritaikytu ávairiø tipø gamykloms. Taip pat ir ði individualioms reikmëms pritaikyta institucija, taip pat ámonës, atrinktos ávairioms reikmëms. Dël antrojo tipo trinkeliø / diskø, mes galime jà pritaikyti skirtingiems storiams arba pleistrams, t. Jis veikia ne tik kopûstams, bet ir sëkmingai supjaustys ant morkø, porø, salierø, petraþoliø ar kitø darþoviø. Tai leis mums sukurti ávairias ðvieþiàsias salotas, ty sukurti ávairias sriubas. Tai nedviprasmiðka naudoti, nereikalauja specialiø ágûdþiø. Ji labai nori bûti tikra ir saugo. Kuo greièiau, lengviau ir patogiau supjaustyti kopûstui suteiktà kopûstà ðiuolaikiniame iðmaniame árenginyje, o ne rankiniu bûdu supjaustyti, kuris nori didþiulio svorio, jëgos ir laiko bei nervø. Mes paruoðiame susmulkintas darþoves be jokiø pastangø, o tai ne tik sutaupys mûsø brangø laikà, bet ir leis mums susidoroti su kita virtuvës veikla. Pramoninis elektrinis kopûstø pjaustytuvas taip pat turi daug privalumø. Jis yra ásitikinæs, kad priima visus reikalingus sertifikatus. Tiek elektros kopûstas, skirtas kopûstams individualiems poreikiams tenkinti, kai ekonomika yra energijà taupanti ir arti aplinkos.