Sausi ir dregni dulkio surinkejai

Nustatant pramoniniø dulkiø surinkëjø ásigijimà, verta þinoti, kad tokiø dulkiø surinkimo bûdø yra nedaug. Pirmoji ekonominiø dulkiø surinkëjø tvarka yra nusodinimo kameros. Todël jie yra gravitacijos separatoriai. Dulkiø dalelës, patekusios á tokio dulkiø surinktuvo vidø, esant gravitacijai, patenka á vienà dulkiø surinktuvo dugnà, o ðvaresnë dujø valymo sistema laisvai iðsiskiria ið tokio dulkiø surinktuvo virðaus. Svarbi ðio tipo dulkiø surinkëjø vertë yra dulkiø ðalinimo bûdas karðtoms dulkëms.

Kitas pramoniniø dulkiø surinkëjø tipas yra inerciniai kolektoriai. Jiems bûdinga tai, kad tokie patiekalai yra naudingi tvarkant, taip pat yra labai supaprastinta konstrukcija. Visada paminëkite, kad jø veiksmingumas nëra svarbus. Kadangi jie neveikia sudëtingesnëse gamybos patalpose.Filtrø separatoriai yra dar vienas modelis. Filtravimo dulkiø kolektoriai pagal dabartinæ technikà veikia, kad uþterðtos dujos gaminamos tinkamais audiniais. Ðioje technologijoje terðalai sëdi ant audinio, o iðgrynintos dujos teka. Tokiems dulkiø surinkëjams bûdingas labai greitas efektyvumas. Todël jie kaupiasi ilgesnëse gamybos parduotuvëse.Verta paminëti, kad pramoninis dulkiø iðtraukimas yra naudingas bet kurioje darbo vietoje, kurioje iðleidþiami tam tikri oro terðalai. Taèiau verta atkreipti dëmesá á tai, kad tokie ekonominiai dulkiø surinkëjai yra ypaè galingi ir turëtume pritaikyti savo dulkiø surinktuvà prie verslo stiliaus darbo. Tai turëtø bûti skaitoma apie tinkamus tokiø dulkiø surinkëjø parametrus, kad galø gale nuspræstume, kiek turime nuspræsti. Dulkiø kolektoriø tipai visø pirma skiriasi nuo valymo efektyvumo. Todël ðie dulkiø surinkëjai, kurie yra ðiek tiek brangesni, tikrai bus efektyvesni. Svarbus dalykas yra pramoniniø dulkiø surinkëjø kompanija. Verta turëti patyrusiø ámoniø, turinèiø geras nuomones. Ðiandienos sàþiningai vykdant ðià uþduotá, mes negalësime nusipirkti pramoninio dulkiø surinkimo.