Savo konsultacine bendrove

Tam tikru lygmeniu, kai mes visi esame, tai reiðkia, kad reikia pasirinkti visà darbo dienà arba sukurti parduotuvæ. Jei pasirenkame ið anksto apmokamà darbà, tam tikra prasme mes iðeisime á paprastà kelià ir atsikratysime daug problemø, bet mes neteksime savo laisvës ir nepriklausomybës. Tie, kurie nusprendþia paleisti savo verslà, pradës kelio, kuris bus pavojingas ir nelygus ant þemës, bet po tam tikro laiko jis bus nukentëjæs ir duos daug malonumo ir naudos mûsø ámonei.

Mums reikia gerø polinkiø uþsiimti verslu, pavyzdþiui, kruopðtumas, tikslumas, nuoseklumas, kantrybë ir didelë valia. Paskutinës kelios funkcijos suteiks mums sëkmës nepriklausomai nuo pramonës, kurioje mes sukasi.

Prieð nuspræsdami, kokià paslaugà ar straipsná mes stengsimës parduoti klientams, verta atlikti tam tikrus pardavimø tyrimus, kad pradëtumëte geriausià vietiná. Verta apsvarstyti visas galimybes, nes priemonës geram verslui yra puikus áþvalgos apie potencialø pirkëjø skaièiø.

Kitas þingsnis yra teisë veikti. Èia apsilankome keliuose biuruose, padarome antspaudà ir sukuriame ámonës paskyrà. Beje, mes uþpildysime keletà faktø ir paraðysime keletà paraðø. Tada yra paprasèiausias etapas, o kiti bus ðiek tiek sudëtingesni, ir tai nëra manoma, kà perimti. Jei dokumentai dabar yra laikas galvoti apie tai, ar mes samdosime buhalterá, mes uþsakysime atitinkamà biurà arba ásigysime apskaitos programà, kuri mus organizuos didelæ dalá klausimø, susijusiø su ámonës áraðø laikymu.

Antrasis lygis - árengti biurà ar naujà vietà (priklausomai nuo to, kà darysime. Mes negalime prarasti daugiau apie teisingà praneðimà. Kaip þinote, informacija yra prekybos svertas, be jo negalime suskirstyti á tinkamà verslà, nepriklausomai nuo pramonës. Jei ðiuo metu esame pasiruoðæ skaityti, mes galime pasirûpinti, kad ásigytume klientus ir vykdytume savo verslà. Jei mes sukursime sàþiningai, nereikës ilgai laukti svarbiø pajamø ið savo parduotuvës.