Sinchroninis vertimas kas tai yra

Vienalaikio vertëjo darbas yra labai nuobodus ir neátrauktas á kalbø mokymà. Bûtina, kad dabartinës padëties kandidatas bûtø lengvas didelëje valstybëje, o ne tik apie energijà pasirodyti uþsienio kalba.

Vertëjas turi turëti atitinkamus taikinimo ágûdþius. Absoliuèiai ne advokatas, jo þmogus remiasi tik arba tol, kol bus uþtikrintas santykis ið vieno á kità. Informacija taip pat neturëtø bûti taikoma þaidimui ir jokiomis aplinkybëmis neturëtø bûti keièiama. Taèiau, kai tik bus ádiegta aktyvi diskusija, vertëjo, kaip moters, atspindinèio kai kuriø moterø teiginius, vaidmuo negali bûti pervertintas. Vertëjas daþnai turi nuspræsti, ar tiksliai paaiðkinti, kà vartotojas sako, ar leisti sau supaprastinti kalbà paprastoje veikloje.

Sinchroninis vertëjas turëtø bûti iðskirtinai silpnas ir atpalaiduojantis kitø asmenø - asmens - buvimas. Jokiomis aplinkybëmis jis negali bûti nekantrus ir klausytis emocijø gûsiø. Be to, ji turëtø veikti be iðlygø ir greitai priimti sprendimus.

Þinoma, jos kalbinis veiksmingumas taip pat yra didelë, o ne didþiausia reikðmë. Vertëjas yra svarbiausia visø kitø vertëjø veikla, nes paprastai nëra paskutinis momentas patikrinti þodá ar frazæ, pavyzdþiui, þodynà. Priminimas apie pasikartojimà yra laikomas neprofesionaliu, o aukðto lygio diskusijø ar derybø atveju gali reikðmingai paveikti susitarimo padëtá. Be to, sklandus vertimas taupo laikà, o tas pats - kaip þinote - parduotuvëje yra ypaè svarbus.

Jei galvojame, kaip laikyti kelià kaip vertëjas, turëtume pagalvoti apie tai, ar mes esame bute, kad iðlaikytume stresà, susijusá su dabartine veikla ir su ja susijusia atsakomybe. Tai funkcija, kuri visada leidþia kitiems þmonëms paklausti, judëti visame pasaulyje ir plëtoti asmeniná tobulëjimà. Fone vertëjas turi bûti nuolat mokomas ið jo vertimø taðko - ir vienà dienà jis gali padaryti raðytojams, o kità dienà dalyvauti technologiniame ir medicininiame simpoziume. Viskas priklauso tik nuo jo þiniø ir gebëjimo greitai ágyti þodþiø ðaltiná.

Galingiausi tuo paèiu metu verèiami vertëjai gali uþdirbti tikrai dideles sumas - tai turëtø bûti populiarus atlygis uþ sunkø darbà.