Smegeno higiena

Kad galëtume ásivaizduoti kiekvienos ámonës gyvenimà, nesilaikant tinkamø ðvaros ir saugos standartø darbe. Gamykloms, sandëliams ar gamykloms reikalinga ypatinga prieþiûra dël specialaus valymo, ið kurio jie nori pagamintø gaminiø kokybës ir patogumo. Kiekvienas prekiautojas turëtø pasirûpinti, kad jo parduotuvë bûtø aprûpinta áranga, uþtikrinanèia aukðtà ðvaros lygá.

„Atex“ dulkiø siurbliai tiekiami kartu su iniciatyva siekiant patenkinti vyrø poreikius gamybos ir ekonomikos srityse. Todël yra paþangiø technologiniø ir labai efektyviø patiekalø. Skirtingai nuo árangos, kurià naudojame kasdien namuose, jie turi laiko, kad galëtø iðspræsti daug didesnæ tarðà. Pramoniniai dulkiø siurbliai be jokiø pastangø atsikratys droþliø, metalo droþliø, smulkiø dulkiø ar skysèiø ið gamybos salës. Tokiam efektyviam darbui leidþiama naudoti ne tik specializuotas technologijas, bet ir didelës klasës medþiagø eksploatavimà. Kasdieniam intensyviam ðiø maðinø iðnaudojimui reikalingi komponentai ið virðutinës lentynos. Jie yra paskutiniai, be kita ko, filtrai, kurie atsakingi uþ medþiagø, kurios verslui yra nepalankios moterims, sustabdymà.Siurbimas masiniu mastu reikalauja individualaus poþiûrio á visas uþduotis. Todël valymo ámonës statomos visø tipø patalpose, kuriose yra árengti gamybos darbai. Tam tikrais atvejais centrinis pramoninis dulkiø siurblys yra árengtas vieninteliais elementais, pvz., Siurbimo agregatu, filtro bloku ir vamzdþiø tinklu bei jungtimis ávairiems darbo árankiams. Dulkiø siurbliai yra suskirstyti tarpusavyje dël vyraujanèios rûðies atliekø, taip pat jø kaupimo sistemos. Prieðingai nei konkretûs dulkiø siurbliai, jie leidþia daugeliui þmoniø, dirbanèiø su prijungta áranga, nuolat ir tuo paèiu metu. Neabejotina nauda yra gebëjimas surinkti terðalus visuose dëkluose. Dël to visi kartu, kaip mes nusprendëme juos iðtuðtinti, palengvinama mûsø prielaida, nes kiekviena atliekos po gamybos yra kaupiamos toje paèioje vietoje.