Ventiliacijos ortakiai

Didelio dulkëtumo interjere, milteliø daþais, medþio droþlëmis, yra didelë sprogimo tikimybë. Ir bet kurioje pramoninëje ámonëje reikalingi árenginiai, kuriuose árengti „atex“ árenginiai („atex“ árenginiai, kurie taip pat turi uþduotá atleisti ið darbo vietø ir uþterðti atmosferà. & Nbsp;Tokie árenginiai turëtø bûti kiek ámanoma saugesni, t. Y. Turëtø bûti taikomi vietiniai iðmetamieji terðalai, susijæ su pavojingose vietose esanèiomis savarankiðkomis rankomis, èiulpais ir gaubtais.Reikëtø paklausti apie ðvarà, naudoti pramoninius dulkiø siurblius, kurie nuimami nuo grindø sukauptos dulkës, sistemingai valo árenginá ir neleidþia áterpti didelës tarðos dozës.Dulkiø iðtraukimo sistema turi bûti áþeminta, nesikaupia elektrostatiniø krûviø, o tai gali sukelti kibirkðèiø ir sprogimo. Vamzdþiø kanalai laikomi paruoðtais, kuriø tam tikras sienos storis yra 2 arba 3 mm, jie neturëtø reikðti erozijos.Sprogimui atsparûs ventiliatoriai ir filtrai, naudojami tokiuose árenginiuose, atpaþásta vietà apsaugoti nuo sprogimo vietos.Tai puikus árengimo bûdas dulkiø ðalinimo, kibirkðèiø ir gaisro gesinimo sistemoje, pradþioje tokia sistema prieðinasi bûsimam sprogimui. Visa tai turëtø bûti lengva ir neatitinkanti direktyva. Taip pat dedamos sluoksniai, atsparûs ugnies perëjimui per árenginá, svarbûs amortizatoriai ir savaime valanèios sistemos, kurios yra pernelyg dulkëtos statyti.Tokie kambariai, nepaisant tiek daug apsaugos, vis dar yra didelës rizikos kambariai, nors jie atitinka visus kiekius ir yra bendri su nurodytomis direktyvomis, jie turëtø gyventi kaip nedaug, bet tik tie, kurie dirba tokiose vietose.Visø taisykliø ir susitarimø laikymasis yra svarbiausias dalykas, o galimo protrûkio prieþasèiø ðalinimas yra prioritetas.Visa áranga ir árankiai, kuriems taikoma „ATEX“ direktyva, sukuria savo individualius þenklus ir sertifikatus, kurie patenka á prietaiso darbo vietà.Maðinos, árangos árenginiai, kuriems taikoma minëta direktyva, skaièiuojamos dviem grupëmis:gavëjai kasyboje,daryti kitose vietose.Ðis ypaè svarbus principas apsaugo visas ámones.