Vertejo blizgesys

Vertimo paslauga gali bûti naudinga bet kuriam ið mûsø. Jei prisimename apie darbà uþsienyje, arba perkame automobilá ið uþsienio, arba ávykus nelaimingam atsitikimui uþsienyje, mes privalësime já naudoti su vertëjo pagalba, turinèiu visiðkà pasitikëjimà. Mums taip pat reikës dabartinës pagalbos, jei norime studijuoti uþsienyje, taip pat ir studentø mainus.

Lenkø anglø kalbos vertëjas, kuris naudos priesaikos vertëjo leidimà, arba vertëjas, vadinamas paprastu, todël be ágaliojimø versti prisiekusius tekstus.Ðiuo metu prisiekusio vertëjo pareiga yra iðlaikyti egzaminà ir tik tada gauna áraðà á Teisingumo ministerijos laikomà prisiekusiø vertëjø sàraðà. Tai reiðkia, kad, norint tapti prisiekusiu vertëju, nepakanka filologijos studijø baigimo. Lenkijos jaunuoliams pakaktø kreiptis dël prisiekusiøjø vertëjø sàraðo, nereikalaujant iðlaikyti egzamino.Bet kuris asmuo, besinaudojantis prisiekusio vertëjo teise, galës atlikti visø oficialiø dokumentø prisiekusio vertimo tarnybà, yra tokiø, kuriuos norime pristatyti biure, teisme, ligoninëje ir kituose darbuose. Vertëjas daþnai specializuojasi, nes antrasis yra teisiniø, kitø medicininiø ar techniniø vertimø specifika. Vertëjas, turintis prisiekusio vertëjo kvalifikacijà, taip pat gali bûti vertëjas vestuviø metu arba teismo eksperto darbo metu. Prisiekæs vertëjas gali vadovauti ir sudaryti sutartá su notaru arba panaðiai tokiose situacijose, kurios daþnai susijusios su verslo árodymø atlikimu.Anglø kalbos vertëjas, kuris neturi ágaliojimo prisiekusiam vertëjui, vis dëlto negalës atlikti patvirtinto oficialaus vertimo ir gali bûti naudingas ávairiose situacijose, kai nereikia oficialiai patvirtinti ir patvirtinti vertimo.ðaltinis: