Vertimo darbus ar uthsakyma

Pradedama daug skirtingø konferencijø, áskaitant vyrus ið kitø sluoksniø ir ið tolimø ðaliø, o tai reiðkia, kad paþástama ir kalbama skirtingomis kalbomis. Derybø metu visi nori tiksliai þinoti viskà, todël yra konferencijos interpretacijos forma.

prolesan pure

Tokia aplinkybë yra interpretavimo metodas, pokalbiø metu dalyviai dëvi ir ausines, o per juos yra mokytojo balsas, kuris tiesiog paaiðkina sakytiná, þodiná tekstà, moderuoja balsà pagal originalà.Vertëjas visada apibrëþiamas pagrindiniame vaidmenyje.Konferencijos suvokime iðskiriame kelis tokiø vertimø bûdus:- nuoseklûs vertimai po kalbëtojo kalbos,- tuo paèiu metu judant kartu su garsiakalbio vadovu,- relë - tarp dviejø kalbø, naudojant treèiàjà kalbà,- uþsienieèiø kalbos mokymas,- pasukti - naudojant vienà ðaltinio kalbà þmonëms- cheval - vienas konkretø susitikimà veikia dviejose kajutëse,- simetriðka sistema - kai dalyviai klausosi vertimø maþiau nei pasirinktomis kalbomis,- ðnabþdesys - vertëjas, kuriam kalbëjo vertëjo konferencijos dalyvis,- þenklø kalba - sinchroninis vertimas á gestø kalbà.Kadangi konferencijø vertimas nëra toks nebrangus ir siûlo vertëjø þodþiu daugybæ ágûdþiø, norint dalyvauti tokiuose vertimuose, turëtumëte turëti daug patirties, o taip pat labai gerai, kad galëtumëte spræsti ávairius vertimus.Vis dëlto daþniausiai pokalbio metu vertëjai verèia ið eilës vertimo þodþiu arba stovëdami kabinoje, naudodamiesi tuo paèiu bûdu.Daþnai televizijoje mes galime atkreipti dëmesá á tokius vertimus, rodydami ávairius pokalbius ir susitikimus.Visus praneðimus vertëjas siunèia labai gerai ir tiksliai, kartais vertëjas turi netgi perduoti praneðimà tame paèiame balso tonale, ir, þinoma, tas pats sustabdyti balsà, kaip primena garsiakalbis.