Vibroplauko konstrukcija

Ávairiø medþiagø gabenimas reikalauja ðiuolaikiniø technologijø ádiegimo ðioje pramonëje. Vienas ið paprasèiausiø ir kurianèiø programø daugelyje skirtingø srièiø yra vibruojantys tiektuvai.

Ðie prietaisai leidþia gabenti vienkartines, laisvas ir senas þaliavas, o ne pernelyg didelius atstumus. Taèiau jø konstrukcija leis sujungti keletà tiektuvø serijos deriniu, tokie sprendimai leis ilgesnius transporto marðrutus.Gamintojo pasiûlyme yra trys pagrindiniai konvejeriø tipai: grandinës, dirþai, ritininiai ir vibraciniai konvejeriai.

Vibruojantis konvejeris turi paskutinæ árangà, kurioje naudojama þaliava, dël inercijos. Ðis dalykas yra susijæs su judesio asimetrijos naudojimu, lëtas tempø susidomëjimas pradþia ir didelë gràþa daro produkto pasikeitimà. Transportas, atliekamas naudojant tokius prietaisus, yra ámanomas dël vibratoriø, kurie yra skirtingi vibracijos daþniai. Ðiø institucijø struktûros pritaikytos þmogaus poreikiams, taèiau jos gali bûti pusës, aukðèiausios arba apatinës. Ðiuolaikiniø sprendimø naudojimas leis statyti pakabinamus ir palaikomus pastatus.

Vibratingos konvejeriai yra skirtingi ir turi maitinimo ðaltiná. Gamintojø pasiûlyta áranga yra elektrinë arba pneumatine. Abu ðie sprendimai pasiþymi maþu energijos suvartojimu ir oro suvartojimu, tuo paèiu sumaþinant triukðmo lygá.

Vibruojantys paðarai yra ir naudojami grupëms, kai bûtina ið anksto atskirti medþiagà, jos auðinimà ar ðildymà, hidratacijà ar dehidratacijà. Platus pritaikymas leidþia, kad ðiø maðinø gamintojai pakeistø savo gaminius pagal individualius kliento poreikius. Todël yra tam tikros medþiagos, kurios bus pristatytos, kokybë ir sàlygos, kuriose jie bus naudojami.