Vikipedija

Sàskaitø faktûrø iðraðymo programa gali bûti svarbi maþos arba didelës ámonës ypatybë. Mokëjimo patvirtinimas su pagalba supa ne tik ámonæ ar pardavimo vertës sumà, bet ir svarbià informacijà, kuri turi bûti pateikta iðduodant sàskaità faktûrà. Ðis dokumentas paprastai pateikiamas dviem egzemplioriais. Tradicinë sàskaita faktûra iðleidþiama tik ant popieriaus, taèiau paþangios technologijos amþiuje galime naudoti elektroninæ formà. Ji turi tokias paèias teises ir teises, kad bûtø laikoma puikiu metodu.

Ði priemonë yra labai naudinga, nes sàskaitos faktûros pateikimas internete yra greitas dalykas ir patogumas eksponentui. Plane paprastai galima pasirinkti ið duomenø bazës klientà, kuris þymiai sumaþina duomenø ávedimo laikà. Paraiðka automatiðkai apskaièiuoja mokesèiø sumà ir sukuria visus reikiamus numerius. Tai taip pat patogiai, kad programa apskaièiuoja mums privalumus ir automatiðkai uþpildo tuðèius laukus. Tai labai gerai surenkama kai kuriems vartotojams, taip pat daugeliui þmoniø. Visada ðios þanro programos yra apsaugotos slaptaþodþiu, nes mes neturime nervintis dël ðiø tipø vieðinimo. Atlikæ sàskaità faktûrà, kad jûs tradiciðkai spausdinsite balta forma arba iðsiøsite elektroninëje organizacijoje elektroniniu paðtu. Sàskaitø faktûrø iðraðymo programa yra ypaè svarbi funkcija - valiutø konvertavimas ir iðlaidos. Medþiagø ir paslaugø sandëlis suteiks galimybæ pasirinkti reikiamus asortimentus. Ðio modelio taikymas yra lengva iðmokti, ir dëka jiems galime sumaþinti savo darbo laikà, kai iðraðome sàskaitas faktûras skaidriu sprendimu. Programa taip pat turi galimybæ stebëti mokëjimus taip pat ir santykiø su þmogumi galimybæ. Naudodami toká katalogà, mes neturime nerimauti dël visø pardavimø ar bendrø iðlaidø áraðø sudarymo, nes programa iðsaugo visà mums reikalingà informacijà.